- I vårt alternative statsbudsjett ble beredskap, samfunnssikkerhet og politiressurser prioritert. Høyres løsninger for å gjøre politiet bedre i stand til å forebygge og håndtere terror og alvorlig kriminalitet, er økninger til politidistriktenes driftsbudsjetter, styrking av PST, Kripos og IKT-investeringer. Slik kan bemanningen i politiet økes i større grad enn regjeringen legger opp til. Politiet må gis tid og ressurser til å trene på de oppdrag samfunnet forventer at skal løses – som «skyting pågår» og samarbeid med andre nødetater og Forsvaret, uttaler Høyres Anders B. Werp.

Regjeringens statsbudsjett for 2013 innebærer ikke det forventede løftet for sikkerhet og beredskap. Regjeringen har få nye konkrete tiltak i tråd med anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen, og sørger heller ikke nå for en etterlengtet bemanningsøkning i politiet.

- Høyre ønsker bedre bruk av sivilt ansatte, seniortilbud og målrettede tiltak for i hindre lekkasjen av kompetent politikraft, fortsetter Werp.

Konsekvensene av budsjettet er at politiet landet rundt må velge mellom flere politifolk eller nytt og bedre utstyr. Usikkerheten knyttet til kostnadene ved IKT-prosjektet medfører at bemanningsøkningen regjeringen varsler er høyst usikker.

- Politidistriktene sliter fortsatt med et betydelig økonomisk etterslep for den sentrale IKT-satsingen. Høyre støtter IKT-oppgraderingene, men mener at dette ikke må gå på bekostning av tilgjengeligheten og tilstedeværelsen i lokalmiljøene. Dette går utover vår evne til å forebygge og bekjempe kriminalitet, avslutter Werp

Les mer om statsbudsjettet 2013 og Høyres alternative statsbudsjett her.