Det er Jan Tore Sanner, Høyres finanspolitiske talsmann, som sier dette i en kommentar til statsbudsjettet som i dag ble lagt frem.

Mens verden rundt oss preges av økonomisk uro, viser budsjettet for 2012 at Norge fortsatt har solid økonomi som gir oss handlefrihet og lav arbeidsledighet. Høyre er enig i behovet for et stramt budsjett, men mener det må skapes trygghet for fremtiden gjennom omstillinger, innovasjon og vekst.

- Regjeringen gir litt til alt, men satser for lite på de viktigste tiltakene, sier Jan Tore Sanner.

Høyre savner en strategi for å skape trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Fremfor å gjøre Norge mer avhengig av oljeinntektene, er det behov for å øke satsningen på kunnskap, infrastruktur og bedre rammebetingelser for bedriftene. Budsjettet innebærer ikke noe løft for nye investeringer i veier og jernbane.

- Høyre vil i sitt alternative statsbudsjett prioritere økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, forskning, infrastruktur og bedre rammebetingelser for bedriftene. Skal vi trygge velferden i årene som kommer må vi skape mer, ikke skatte mer, sier Sanner.

- Etter at LO-lederen og næringsministeren har sett behovet for lavere skatt for bedrifter og eiere, er det skuffende at regjeringen ikke følger opp, sier Sanner.

Kunnskap og forskning

Høyre reagerer sterkt på at regjeringen vil legge ned forskningsfondet, og frykter at dette vil føre til mindre satsing på forskning.

- Dette er ikke første gang regjeringen fremmer forslag som viser at den ikke forstår hvor viktig forskning er for Norges fremtid, sier Sanner.

Høyre vil videreføre forskningsfondet og trappe opp bevilgningene.

Politi

Det er riktig å øke politibevilgningene på bakgrunn av terroranslaget 22. juli og andre endringer i kriminalitetsbildet. Høyre vil gå nøye gjennom politibudsjettet, og styrke politikapasiteten. Vi kan ikke godta enda et år med svekket politikapasitet.

Helse

Regjeringens helsepolitikk er et eksperiment med pengeflytting. I verste fall kan det føre til et svekket helsetilbud for de mest utsatte pasientene. Høyre vil sørge for trygge og gode helsetjenester gjennom bedre kvalitet og økt kompetanse.