Med tiltaket om etter- og videreutdanning har Høyre to mål:

Det første målet er å gjøre helse- og omsorgssektoren til en mer attraktiv arbeidsplass. Vi må møte det økte behovet for helse- og omsorgstjenester med høyere kvalitet og økt kompetanse. Over fire år vil over 9000 ufaglærte derfor få muligheten til å ta fagbrev, og 2500 sykepleiere vil kunne utdanne seg til spesialsykepleiere.
I tillegg vil Høyre gjøre det like gunstig for leger å jobbe på sykehjem som på sykehus ved å sørge for at lønnen og mulighetene for faglig utvikling blir like gode, uavhengig av arbeidsplass.

Det andre målet er å sikre alle eldre og pleietrengende den kvaliteten de fortjener. Kompetansen til de ansatte er den viktigste faktoren for å sikre god kvalitet på helse- og omsorgstjenestene. Sykepleie, behandling og omsorg til eldre mennesker er faglig utfordrende og kan ikke overlates til ufaglærte. Gjennom videre- og etterutdanning av helseansatte vil de som har behov for omsorgstjenester i større grad møte kompetent personell.


Slik vil Høyre sørge for kvalitet i omsorgen:

1) Bidra til etter- og videreutdanning av 11 500 flere helseansatte neste periode

Bakgrunn: Vi har i vårt alternative statsbudsjett for 2011 foreslått å bevilge 150 mill kr mer til kompetanseheving i pleie og omsorg. Over fire år vil 100 mill årlig til kvalifisering av ufaglærte og etterutdanning kunne bidra til at 9 000 personer uten fagutdanning får mulighet til å ta fagbrev som fagarbeidere, og 2 500 sykepleiere får mulighet til å utdanne seg til spesialsykepleier – for eksempel innen kreft eller eldreomsorg.

2) Bygge flere sykehjemsplasser

Utbyggingen av sykehjemsplasser ligger bak skjema. Høyre vil gi kommunene fem års rentefrie lån til bygging av sykehjemsplasser, i tillegg til tilskuddet fra staten. Dette er samme ordning som for skolebygg.

3) Halv egenbetaling for eldre som må dele rom mot sin vilje

Sykehjemsbeboere betaler en stor andel av bokostnaden selv gjennom en egenandel. Høyre mener det er urimelig at en skal betale det samme om en får eget rom eller om en blir tvunget til å dele rom med fremmede. Om lag 2 500 eldre bor på dobbeltrom. Det må bli slutt på at det lønner seg for kommunene å fortsatt bruke dobbeltrom og legge to pasienter på rom beregnet for en.

4) Gjøre det like attraktivt for leger å jobbe på sykehjem som i sykehus

Eldre på sykehjem har kompliserte sykdomsbilder og stort behov for høyt kvalifisert helse- og legehjelp. Leger som vurderer å gå fra sykehus til sykehjem, må regne med en kraftig lønnsnedgang og dårligere muligheter til faglig utvikling. Høyre vil sørge for at lønn og muligheter for faglig utvikling blir like gode i sykehjem som i sykehus. Det skal ikke straffe seg å jobbe med samfunnets sykeste.

5) Skjerpe kravet til å komme inn på sykepleierutdanningen – 3,5 i snitt og minst 3 i matte, norsk og engelsk

Det store frafallet på sykepleierutdanningen er bekymringsfullt. Skjerpede krav til opptak til utdanningen vil gjøre utdanningen mer attraktiv og sikre at søkerne er kvalifiserte til å gi den pleie og omsorg som vi ønsker å tilby i fremtiden.

6) Større valgfrihet

Fritt brukervalg sikrer den enkelte mer verdighet og kontroll over egen hverdag og eget liv, selv om man trenger hjelp til noe.

7) Bruk av avtaleturnus.

Alternative turnusordninger basert på lokal enighet fører til bedre tjenester og mer fornøyde ansatte. Dette handler om både om økt kvalitet på tjenesten, hindre unødvendig deltidsstillinger og gjøre helse- og omsorgsektoren til en mer attraktiv arbeidsplass.