Stortinget behandler i dag endringer i voldsoffererstatningsloven. Samtlige partier støtter endringene. Det er viktig at voldsoffererstatningsloven dekker det økonomiske tapet som påføres ved voldshandlinger, når gjerningspersonen ikke har midler til å dekke det.

Taket for utbetaling av voldsoffererstatning heves fra 40 G til 60 G. Dersom unge personer blir påført så alvorlige skader at de blir tilnærmet 100 prosent invalidiserte og uføre, finnes det imidlertid en mulighet for at erstatningskravet kan overstige 60 G. Dersom et drapsoffer etterlater seg så mange mindreårige barn at disse til sammen får et erstatningskrav som overstiger 60 G vil også erstatningsutbetalingen kunne overstige 60 G. Endringene gjelder alle straffbare forhold skjedd 1. januar 2011 eller senere.

Praksis må evalueres

Høyre har fremmet forslag om at regjeringen nedsette et utvalg som skal evaluere praktiseringen av voldsoffererstatningsloven. Evalueringen skal inneholde en vurdering av om intensjonene bak loven er oppfylt, forholdet til andre erstatningsordninger, vurdering av hvem som regnes som «pårørende» etter gjeldende praksis og i hvilken grad barns rettsstilling er for svak sammenlignet med voksnes.

For Høyre har det også vært viktig at ofre, etterlatte og pårørende i alvorlige straffesaker skal ha mulighet til å følge rettssakene, hvis de ønsker det.

- I terrorsaken har dette gitt noe spesielle utfordringer. Oslo tingrett har jobbet hardt for at alle som ønsker det skal kunne følge rettssaken i Oslo, selv om ikke alle får plass i selve rettssalen. Vi oppfordrer Oslo tingrett til å legge forholdene til rette slik at ingen pårørende blir avvist i de lokalene rettssaken blir overført til, avslutter Dahl.