Resolusjon nr 2 A: Høyre trygger Norge

Brudd på folkeretten i hjertet av Europa, ekstremistorganisasjoners herjinger og brutale terroranslag i våre naboland har endret det sikkerhetspolitiske bildet.

Russlands militære aggresjon, anneksjonen av Krim og destabiliseringen av Ukraina sprer usikkerhet gjennom hele Europa. Norge har, sammen med venner og allierte, reagert tydelig mot Russlands folkerettsbrudd. Dette har vært helt nødvendig, og Høyre mener at Norge må stå fast på denne linjen til Russland igjen forholder seg til de grunnleggende spillereglene som gjelder for Europas stater.

Et viktig svar på Russlands aggresjon er å bidra til at Ukraina kan lykkes med nødvendige reformer som vil skape politisk stabilitet og økonomisk utvikling. Høyre mener at Norge sammen med våre partnere og venner i Europa skal bidra til å bygge og støtte et stabilt Ukraina som står fritt til å velge sin politiske fremtid. Det er viktig å vise solidaritet med andre naboland av Russland, og å avvise gammeldags tenkning om "interessesfærer" i Europa. For Norge er det også viktig med økt tilstedeværelse i nordområdene.

ISIL, Boko Haram og andre ekstremister sjokkerer en hel verden med sin brutalitet. Når slike terrorister skaffer seg kontroll over store landområder, er det en trussel også mot Norge. Vi må bidra til å bekjempe terroristene gjennom politiske, militære, ideologiske og økonomiske virkemidler.

Terrorangrep som fant sted i København og Paris er direkte angrep mot våre verdier og vår måte å leve på. Det kan vi aldri akseptere. Vi skal være kompromissløse i møte med antisemittisme og rasisme, kjempe for ytringsfrihet og retten til å utfordre makten. Dette er forutsetninger for å sikre frihet og demokrati.

Et viktig virkemiddel i arbeidet mot ekstremisme og terrorisme er økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse. Utvikling og sikkerhet er to sider av samme sak. Norge skal være en pådriver for økt satsing på utdanning og friere handel for at flere skal få mulighet til å skape vekst og utvikling.

Vårt medlemskap i NATO er vår viktigste sikkerhetsgaranti. Norge skal bidra til at NATO forblir en aktiv og troverdig forsvarsallianse. Det må skje både ved at vi styrker vårt eget forsvar og er en aktiv bidragsyter i NATO. Vi må slå ring om alliansens politiske troverdighet. Det gjør vi gjennom å sikre alliansens militære troverdighet. NATO-landene vedtok på toppmøtet i Wales i 2014 å arbeide i retning av et mål om øke forsvarsbudsjettene til 2 % av BNP innen 2024, hvorav minst 20 % skal gå til investeringer. Norge er et av få land som har økt sine forsvarsbevilgninger og opprettholdt investeringsandelen.

Høyre mener at Forsvaret i dag løser mange av sine oppdrag på en god måte. Ikke minst takket være dedikert og kompetent personell. Det er samtidig et stort behov for videre modernisering og omstilling, særlig for å løse de mest krevende oppgavene. Regjeringen har økt forsvarsbudsjettet og må fortsette å styrke budsjettene.

EU spiller en stadig viktigere rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Norge må søke et nært samarbeid med EU og finne felles løsninger i viktige saker, slik vi har gjort mot Russlands brudd på folkeretten.

Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen innebærer at vi også må være forberedt på ikke-konvensjonelle trusler, som digitale trusler, terrorisme, piratvirksomhet og organisert kriminalitet.

Vår politikk bygger på de grunnleggende verdier vi deler med allierte og venner, i NATO, EU og over Atlanterhavet. Vi skal sikre og fremme våre felles interesser: Demokrati, menneskerettigheter, fredelig utvikling, vekst, jobber og velferd.

Høyre vil:

• Fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk.

• Styrke Norges innsats mot internasjonal terrorisme gjennom et bredt sett av virkemidler, både militært gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner og sivilt.

• Fortsette nødvendig omstilling og modernisering av Forsvaret for å møte utviklingen i dagens og fremtidens trusselbilde.

• Øke bevilgningene til Forsvaret med NATOs 2 %-ambisjon som langsiktig mål og opprettholde dagens nivå på minst 20 % investeringsandel.

Resolusjon nr 2 B: Styrket humanitær innsats

Krig og konflikt, naturkatastrofer og fattigdom driver millioner av mennesker på flukt. Ikke siden 2. verdenskrig har så mange vært på flukt, over 50 millioner mennesker. Krig blant annet i Syria og Irak og fremvekst av voldelige ekstremistgrupper skaper ustabilitet i Midtøsten og deler av Afrika.

De humanitære behovene i verden har økt de siste årene, uten at den humanitære responsen er trappet opp tilsvarende. Nye utfordringer knyttet til ekstremistgrupper som ISIL gjør det også vanskeligere å hjelpe de som trenger det. Strømmen av flyktninger som forsøker å ta seg over Middelhavet øker, i fjor druknet minst 3500 mennesker under overfarten.

Norge må stille opp innenfor flere områder med et bredt sett av tiltak for å hindre slike tragedier. Større humanitær innsats, for å hjelpe folk i nærområdene og for å avlaste de landene som tar det største ansvaret, er helt nødvendig. Norge må bidra til å finne politiske løsninger på konfliktene som skaper de store humanitære lidelsene. Arbeidet mot voldelig ekstremisme og fremmedkrigere må intensiveres. Det samme gjelder kampen mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Norge må støtte Italia og EU i en koordinert innsats for å redde liv i Middelhavet.

Det er mulig å hjelpe langt flere flyktninger i nærområdene enn vi kan i Norge, det er derfor denne innsatsen som er viktigst. Det er positivt at regjeringen har økt satsingen på humanitær bistand med cirka en halv milliard kroner for 2015 og at Norge har økt mottaket av flyktninger. Vi må videreføre bistand til frivillige organisasjoner som motvirker at flyktninger legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Norge må, sammen med andre europeiske land, ta ansvar for flyktningkrisen og bidra ytterligere i nærområdene.