Høyre mener at det er verdifullt at familier og enkeltpersoner tar ansvar for egen trygghet og velferd. Det personlige ansvaret skal selvsagt ikke erstatte den offentlig finansierte velferden som skaper basistrygghet for alle, men skape rom for individuelle valg og sikre balansen mellom staten og det sivile samfunn - mellom offentlig og privat sektor.

Norge har høyere offentlig finansformue enn andre europeiske land. På den andre siden er Norge blant de land i Europa hvor familiene og enkeltpersoner sparer minst. I mai 2006 fjernet Stoltenber-II regjeringen skattefordelen knyttet til privat pensjonssparing (IPA). Debatten om de private pensjonsordningene (IPA og individuell livrente), som raste i 2006 og inn i 2007, viste at det er sterke følelser knyttet til privat sparing. Stoltenberg II-regjeringen forsøkte å skape inntrykk av at det var de rike som sparte i disse ordningene. Dette stemmer ikke. Det var over 800.000 individuelle IPA- og livrenteavtaler og til sammen ble det innbetalt nesten 8 mrd. kr til slike ordninger i 2005. Over halvparten av alle som benyttet IPA til privat pensjonssparing tjente under 400.000 kr. Etter massivt press i forbindelse med pensjonsforliket aksepterte regjeringen å gjeninnføre en skattefordel knyttet til pensjonssparing.

Boligsparing for Ungdom
Høyre mener også det er viktig at ungdom motiveres til å spare til sin første bolig.

Boligmarkedet har de siste 10-15 årene vært preget av høy prisstigning og at inngangsbilletten til å kjøpe egen bolig har økt kraftig. Ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) er en målrettet og populær ordning. Hele åtte av ti i målgruppen under 34 år har eller har hatt BSU-konto, ifølge Synovate.

Det står i dag over 15 mrd kroner inne i boligspareordningene for ungdom. Sparepotensialet er likevel langt høyere og det er viktig å stimulere langsiktig sparing fremfor kortsiktig forbruk hos ungdom.

Høyre mener det er behov for å forbedre ordningen og vil peke på behovet for å øke det årlige sparebeløpet og det samlede taket.

Forslaget:


"Stortinget ber Regjeringen i budsjettet for 2011 legge frem forslag til en forbedring av ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen."

"Stortinget ber Regjeringen i budsjettet for 2011 legge frem forslag om forbedringer i ordningen med Boligsparing for Ungdom (BSU). Forbedringene må innbefatte en økning av det årlige sparebeløpet og taket for ordningen. I tillegg bes det om en vurdering av å øke fradraget fra 20 pst til 28 pst."

Les hele forslaget her.