- Dette er en komplisert sak. Derfor skal partiet og stortingsgruppen jobbe videre med den frem mot Stortingets behandling. Høyre er opptatt av å finne en god balanse mellom et sterkt personvern og politiets mulighet til å bekjempe alvorlig kriminalitet. Sentralstyret i Høyre ønsker derfor å holde to muligheter åpne, sier leder i Høyre, Erna Solberg.

Det ene alternativet innebærer en sterkt omarbeidet implementering av datalagringsdirektivet som Høyre kan godta. Det andre alternativet er en nasjonal lovgivning som ivaretar politiets behov for å kunne bekjempe alvorlig kriminalitet.

- Jeg kommer til å sende et brev til Regjeringen hvor vi ber om at den utreder et alternativt nasjonalt lovverk, og konsekvensene for deler av EØS-avtalen dersom Norge sier nei til EU-direktivet, sier Solberg.

- Høyres behandling av saken viser at vi er imot regjeringens høringsutkast om gjennomføringen av datalagringsdirektivet. Jeg forutsetter at regjeringen er villige til å imøtekomme våre krav om utredninger, og de kravene vi kommer til å stille om styrket personvern i en fremtidig stortingsbehandling, sier Solberg.

Høyres sentralstyres vedtak i forbindelse med partihøring 3/2010 om datalagringsdirektivet:


1. Sentralstyret tar oppsummeringen av partihøring 3/2010 til orientering.

2. Høringen bekrefter at Høyre er klar motstander av datalagringsdirektivet slik Regjeringens høringsutkast er utformet.

3. Høyre ber Regjeringen, parallelt med arbeidet med saken om implementering av datalagringsdirektivet, utrede en nasjonal lovgivning som ivaretar politiets behov for tilgang til trafikkdata innenfor rammene av et sterkt personvern.

4. Høyre ber Regjeringen også gi klare svar og utredninger på konsekvensene av at EØS-avtalens vedlegg om telekommunikasjon eventuelt suspenderes fra EØS-avtalen.

5. Sentralstyret viser til Høyres Landsmøtevedtak med krav om betydelig styrking av personvernet dersom datalagringsdirektivet implementeres. Høyre vil arbeide videre med dette.


Oppsummeringen av Høyres DLD-høring er vedlagt (se PDF i høyre kolonne).