Gundersen sitter i Høyres programkomité, og håper å få partiet med på å stake ut en ny kurs for forvaltning av norsk natur.

– Norske bygder og setergrender skal ikke fryses til et glansbilde av hvordan det var i 68-ernes ungdomstid. Innenfor et nasjonalt regelverk og egne arealplaner må kommunene selv få sette grensene for motorisert ferdsel, vei- og hyttebygging, sier Gundersen til NTB.

Lei av nei

Gundersen er lei av å høre om lokale initiativ som møtes med statlige innsigelser og avslag fra Fylkesmannen.

– Fylkesmannen bør bare kontrollere lovligheten av vedtakene som fattes av den enkelte kommune, ikke ta stilling til selve saken, sier Gundersen, som slår fast at naturforvaltningen skal hvile på privat eiendomsrett og lokale beslutninger.

– Bevisstheten rundt bærekraft og miljø er sterk ute i distriktene. Lokal råderett over motorisert ferdsel vil gi en ansvarlig og mindre konfliktfylt forvaltning, mener han.

Gundersen har tidligere fremmet representantforslag på Stortinget om å endre loven for motorferdsel i utmark. Initiativet kom dels som et resultat av erfaringene fra åtte kommuner som i en prøveperiode fikk styre etter tilpassede regler.

– Forsøkskommunene har fortsatt lokal myndighet, selv om prøveperioden egentlig utløp i 2005. At det har fungert så bra her, viser at dette er en modell som bør gjennomføres over hele landet. Dette er spørsmål som egner seg glimrende for lokaldemokratiet, mener han.

Hyttebygging

Får Gundersen viljen sin i programkomiteen, kan Høyre komme til å avvise den nasjonale målsettingen om at såkalt inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad skal bevares.

Siden midten av 1990-tallet har myndighetene målt avstanden til tekniske inngrep i naturen i tråd med det såkalte INON-begrepet. Åoperere med en målsetting om å bevare inngrepsfrie områder er meningsløst, mener Gundersen.

– Det kan passe for Canada, men ikke for Norge. Nesten alt som er grønt er blitt brukt her i landet. Allerede i dag holdes jo lavspentledninger og seterveier utenom når man definerer inngrepsfrie områder, påpeker han.

Gundersen medgir at hans forslag til reform av norsk naturforvaltning vil kunne medføre færre rovdyr i norsk fauna og økt byggeaktivitet i det såkalte 100-metersbeltet.

– I de aller fleste kommuner er det ikke noe problem om noen ønsker å bygge ei hytte i strandsonen. Jeg ser at områdene rundt Oslofjorden og på Sørlandet er spesielle, men det betyr ikke at reglene skal være like strenge overalt, sier Gundersen.

Han understreker at vern av naturområder også i framtiden bør vurderes, men bare i helt spesielle tilfeller og dersom forvaltningen også av disse områdene settes ut til det lokale folkestyret.

– Det vil gi verneområdene legitimitet og bidra til økt sysselsetting lokalt, avslutter Gundersen til NTB.