- Det er nå nødvendig at Stortinget samler seg om noen sentrale prinsipper som må ligge til grunn for oppbyggingen av beredskapsnivået i Norge, sier Erna Solberg.

Stortinget har i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilke behov politiet har for at vi skal ha et akseptabelt nivå på samfunnssikkerheten i Norge. Det er avgjørende for Stortingets dimensjonering av fremtidens politietat at analysene av kriminalitetsbildet og bemanningsbehovet sees i sammenheng.

- Politistudien må imidlertid ikke begrenses til å omfatte kun politietaten. Samfunnets beredskapsbehov må vurderes i et bredt perspektiv, understreker Solberg.

Behovene Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret, Luftambulansen, Tollvesenet og politireserven har må sees samlet. Organisasjonsstrukturene, sambruk av personell og materiell for optimal ressursutnyttelse, varsling og kommunikasjonsutfordringer, kompetanseoppbygging og det juridiske rammeverket er sentrale komponenter i denne beredskapsoppbyggingen.