En ny rapport fra Analyse strategi viser at 7 av 10 prosjekter som er lovet i Nasjonal transportplan (NTP), nå er forsinket. Intet mindre enn 32 år har det tatt å bygge motorvei med akseptabel standard gjennom Vestfold.

Denne uken er det gjort forsøk på å fremstille det som at Høyre «bare ville ha bygget 2,3 km. mer motorveg enn regjeringen i 2013». Dette er ikke riktig. Det er derimot et dårlig forsøk på å snu problemstillingen på hodet. Det er nettopp en slik vegbygging Høyre vil bort i fra, fordi vi ser at det tar for lang tid og blir mye dyrere. Vi vil løfte ut hele strekninger i egne prosjekt, sier Halleraker.

Regjerings motstand mot å tenke nytt fører til at E18 i Vestfold og E18 Akershus-Svenskegrensen fortsatt er byggeplasser. Evaluering av tidligere prosjekter viser at ved å gjøre disse strekningene vil OPS-prosjekter, og gjennomføre Høyres politikk, ville disse strekningene stått ferdige i dag. I tillegg ville byggingen av E39 Rådal-Svegatjørn og E18 Vestkorridoren vært godt i gang.

- Ikke bare går det raskere med Høyres løsning. Også risikoen ved overskridelser eller mangler i kvaliteten flyttes over til utbygger. Statens vegvesen selv ønsker å ta i bruk denne metoden, men Regjeringen nekter, sier Halleraker.

I tillegg til at Høyre ville ha satt i gang flere store OPS-prosjekter hvert år, har Høyre også satt av 50 mrd. kroner til et eget vedlikeholdsfond. Dette ville gitt fylkene omtrent 2 mrd. kroner mer til vedlikehold årlig – i tillegg til de vanlige vedlikeholdsmidlene.

Trafikksikkerhet er en annen sentral vegsatsing for Høyre, det dette vi har prioritert i årlige budsjetter. Mange smale og dårlig vedlikeholdte veger bidrar til at mange mister livet og blir skadet i ulykker. Små feilgrep på vegen kan gi fatale utfall, fordi sikringstiltakene er for dårlige. Gjennom fire år har Høyre satset betydelig mer på trafikksikkerhet enn regjeringen. Vi har foreslått 4.3 mrd. Mer enn Regjeringen i våre alternative budsjetter, og ville ha brukt mesteparten av dette konkret til midtrekkverk. Dette ville ha fulgt opp løftene i NTP om 400 km. midtrekkverk i perioden. Regjeringen har ikke fulgt opp egne løfter og bare bygget 67 km, avslutter Halleraker.