Kort fortalt

  • Lærerevaluering har vært forsøkt på Ullern videregående i Oslo, og erfaringene er så positive at alle Oslo-skoler nå får evaluere læreren sin.
  • Høyre ønsker å gjøre lærerevaluering obligatorisk på videregående skole, og også ha en prøveordning på ungdomstrinnet.

- Elevene er kjent med Elevundersøkelsen fra 7. og 10. trinn i grunnskolen og første året på videregåendeogkan med litt trening bli lærerens viktigste kilde til forbedring. Lærerevaluering og tilbakemelding fra elevene må ikke sees på som en trussel men som enmulighettilågjøre norsk skole enda bedre! Vi er ikke ute etter læreren, men vi erute å gjøre elevenes undervisningssituasjon best mulig, sier Høyres 1. nestleder.

- Skolen vil være tjent med atlærere fra skolestart trener elevene i å gi til tilbakemeldinger på undervisningen de får slik at elevene blir vant med å reflektere over hvordan timene er og hvordan de best lærer. Itillegg til elevene bør også foreldre kunne ha et ord med i laget i evaluering av læreren. Foreldre kan eks.mene noe om eleven får god nok oppfølging, om lekser tilpasses godt nok, om læreren tar tak i mobbing, og så videre.
Sanner peker på at skoleforskere er uten unntak enige om at læreren er den aller viktigste faktoren for læring.
- Den jobben som gjøres i klasserommet er ofte forskjellen på hvorfor noen elever lykkes bedre enn andre. For lærere som er opptatt av å gjøreen best muligjobb i klasserommet ertilbakemelding fra elevene avgjørendefor å kunne vite om undervisningen når frem til elevene. Brukerundersøkelser blir stadig mer vanlig ogdet er vanskelig å forstå hvorforlærerne skal være unntatt fra slike, men resultatene må brukes med fornuft og hensikten er ikke å kringkaste dette offentlig, understreker Sanner.
- Poenget med lærerevaluering er ikke å henge ut lærere og resultatene må håndteres av skoleleder og skoleeier der det kreves for å kunne følge opp lærere som trenger bistand og sikre at elevene får best mulig utbytte av undervisningen. Offentliggjøring av resultater må i tilfelle skje på en slik måte at dette ikke bryter med personvernet til den enkelte lærer.