Av Arve Kambe, stortingsrepresentant Høyre

Regjeringen liker å skryte av at de har fått mange flere søkere til lærerutdanningene. Og det er riktig at søknaden til læreryrkene øker, noe som er bra. Likevel øker de mindre enn den generelle søkningen til høyere utdanning. Og som om ikke det var nok viser en undersøkelse fra 2010 at fire av ti lærerstudenter avslutter utdanningen før den er fullført. Det hjelper lite at flere søker, når nesten halvparten slutter underveis.

Høyre har lenge pekt på at man må øke kravene til lærerutdanningen. Ikke bare ville dette økt prestisjen, men man ville også fått de beste lærerstudentene som samtidig kunne redusert frafallet. Et eventuelt redusert antall studenter i innføringsfasen vil etter Høyres mening kunne kompenseres for gjennom tiltak som informasjonskampanjer, forsterket videreutdanning for lærerne i skolen mv.

Like viktig ville en masterutdanning – og dermed utvidet studietid – vært for å bedre yrkets status og attraktivitet, og dermed også søkningen til utdanningen og yrket. Enda viktigere er det at en masterutdanning vil bedre læringsutbyttet for elevene og innholdet i skolen. Høyre har fremmet forslag om at lærerutdanningen i Norge omgjøres fra dagenes fireårige bachelorutdanning til en femårig masterutdanning. Dette har fått god tilslutning fra flere fagmiljøer, men blitt nedstemt av de rødgrønne på Stortinget.

Høyre har tidligere pekt på at regjeringen har for lave ambisjoner på vegne av norske elever. Nå ser vi også at regjeringen har for lave ambisjoner for lærerutdanningen og for lav tillit til at fremtidens lærerstudenter har lyst å velge en masterutdanning. Faktisk er det slik at det er søknaden til den femårige lektorutdanningen som øker mest ved årets opptak.

En utvidelse av lærerutdanningen til fem år er nødvendig for å skape tilstrekkelig rom for faglig fordypning, forståelse for yrket og nok praksis. Regjeringens vinkling på også denne saken er at det må settes ned et utvalg. Slik kan de slippe å mene noe selv, hale ut tiden og unngå debatt. Det tar en stund fra Stortinget vedtar en masterutdanning til det kan starte. Derfor er det svært viktig at regjeringen setter i gang. Høyre forutsetter at institusjonene får tid til å sette sammen utdanningene og få inn rett kompetanse. Derfor vil det fortsatt gå noen år før vi får til en endring. Det er en lang tid i en verden i endring, og gjør det desto viktigere å starte nå.

Skal man løse morgendagens rekrutteringsproblem av lærere hjelper det ikke bare at man har mange søkere hvis halvparten slutter. Høyre mener vi må ha et konkret mål om å ha masterutdanning om noen år, og at alle institusjoner starter planleggingen. Men det krever en regjering og statsråd som vil noe selv, og ikke bare vente på at utvalg. Høyre vil vedta en masterutdanning innen denne stortingsperiodens utløp og vi vil svært gjerne iverksette den hvis vi kommer i regjering etter 2013.