Mobbing er et problem for altfor mange elever i skolen i dag. Svært mange elever opplever å få skolehverdagen, for ikke å si skolegangen, ødelagt på grunn av mobbing. Opplæringslovens § 9A stadfester alle elevers rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Mobbing er et klart brudd på denne retten.

- Dessverre viser Elevundersøkelsen 2012 at andelen elever som opplever mobbing og diskriminering er uendret sammenlignet med tidligere år. Andelen elever som opplever mobbing avtar med økende alder/klassetrinn. Dette viser at for å lykkes i kampen mot mobbing er det avgjørende å rette inn innsatsen så tidlig som mulig i utdanningsløpet, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Høyre mener Regjeringens innsats er for kampanjepreget. Derfor har vi sammen med Fremskrittspartiet varslet at det trengs sterke virkemidler i kampen mot mobbing.

- Vi mener det skal være mulig å gi sanksjoner på kommunenivå, etter modell fra barnevernet. Når arbeidet mot mobbing ikke følges opp, må det få konsekvenser. Barneombudet må få et tydeligere mandat, og lovverket må endres slik at det er tydeligere på offerets side i alvorlige mobbesaker, avslutter Aspaker.

Dette er bare noen av forslagene Høyre og Fremskrittspartiet vil fremme i Stortinget i oktober.

Du kan lese mer om saken i Aftenposten 05.09.2012 her.