I gjeldende program for Høyre står det at partiet ønsker å fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium. Dette omhandler abort etter 12 uke, når det er en nemnd som behandler søknaden.

I nytt utkast til program for Høyre foreslår programkomiteen og erstatte dette punktet med en ny formulering:

Høyre vil forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper. Høyre vil endre abortloven slik at egenskaper ved fosteret ikke er et selvstendig abortkriterium etter grensen for selvbestemt abort. Tilstander som ikke er forenlige med liv, skal i seg selv gi grunnlag for abort.

Høyres Stortingsgruppe måtte nylig ta stilling til denne problemstillingen fordi Kristelig Folkeparti fremmet et representantforslag om dette. I den forbindelse presiserte gruppen at denne endringen ikke vil innebære noen svekkelser av kvinnens rett til medbestemmelse over svangerskapsavbrytelser, sammenlignet med dagens regelverk. Det er fordi Høyre ikke foreslår endringer i lovens vektlegging av hvordan kvinnen bedømmer sin situasjon og at egenskaper ved fosteret fortsatt skal være en del av vurderingen.

Det er to grunner til at programkomiteen går inn for å endre abortloven på dette punktet. Før det første fremstår dagens lov diskriminerende for de som lever med egenskaper som i dagens lov er fremhevet som et selvstendig grunnlag for abort. For det andre er loven 40 år gammel og den medisinske utviklingen gjør at vi i dag kan behandle flere lidelser og behandle dem tidligere. Den medisinske utviklingen gjør også at egenskaper ved barnet som det tidligere ikke var mulig å avdekke, nå kan identifiseres. Derfor mener vi at loven må sette en klar grense mot et samfunn som begrenser mangfoldet og ikke verdsetter alle mennesker like høyt.

Dette er spørsmål som skaper debatt og som er krevende for alle. Den medisinske utviklingen gir oss nye etiske problemstillinger og det er utfordrende å sikre at lovverket holder tritt med utviklingen, sier Bent Høie, leder av programkomiteen.

Les hele Høyres merknad til dette forslaget her.