Under den kalde krigen stod partiet opp for demokratiske verdier og mot Sovjetunionens undertrykking av Øst- og Sentral Europa. Etter murens fall har Høyre vært aktive med å bistå de nye demokratiene i Baltikum og Balkan. Dette er arbeid som Høyre mener er viktig, ogg som har gitt gode resultater. Estland, Latvia og Litauen er både EU- og NATO-medlemmer.Det samme gjelder snart alle landene på Balkan.

Derfor har Høyre også bidratt med støtte til land og partier som har bedt om det i andre deler av verden. Vi har bidratt til organisasjonsbygging og opplæring på flere kontinenter. Både gjennom Norsk Senter for Demokratistøtte (NDS) og andre kanaler. Høyre ser viktigheten av å evaluere arbeidet fortløpende for å finne forbedringspunkter, dette gjelder fordemokratiarbeid som for alle andre områder.

Selve arbeidet som Høyre gjør ute på prosjektene er basert på metoder som en benyttes av en rekke organisasjoner og partier internasjonalt, blant annet i Sverige, Tyskland og Storbritannia. De fleste av Høyres prosjekter har også funnet sted i samarbeid med nettopp de svenske Moderaterna, britiske Conservatives eller tyske Konrad Adenauer Stiftung.

Arbeidet som utføres er først og fremst praktisk, og rettet mot organisasjonsarbeid på grassrotnivå: Praktisk trening i politisk arbeid som hvordan snakke foran en forsamling, hvordan lage en løpeseddel, hvordan organisere politisk arbeid, arbeid gjennom demokratiske kanaler med mer. Høyre har konsentrert mesteparten av sitt arbeid om kvinner og ungdom. De gruppene som har dårligst utgangspunkt i nye demokratier.

Modellen til NDS var Høyre i mot da den ble opprettet. Men valgte likevel å bli med fordi demokrati er viktig .

Norsk Senter for Demokratistøtte har fordelt 47 millioner kroner til demokratiprosjekter fra 2002 til 2008. Det er mye penger. Samtidig er det interessant å se på Sverige. Der mottar svenske partier 75 millioner i årlig til demokrativirksomhet. Dette fritar selvfølgelig ikke NDS og partiene fra ansvaret for å forvalte disse pengene på en best mulig måte, men viser at det norske systemet ikke har fungert godt nok.

- Demokrati er en menneskerett for alle. Demokratier har som regel bedre velstandsvekst enn diktaturer. Demokratier kriger mindre enn diktaturer. Høyre kommer aldri til å slutte å jobbe for demokrati, avslutter internasjonal sjef Christian Angell.