– Høyre vil ikke innskrenke fagforeningenes adgang til å godkjenne alternative turnusordninger, men gi Arbeidstilsynet en tilsvarende mulighet. Og i begge tilfeller må det legges avgjørende vekt på lokal enighet, understreker Røe Isaksen.

I mange tilfeller kan det være formålstjenlig med arbeidstidsordninger som til dels skiller seg svært mye fra normalarbeidsdagen. Det kan for eksempel gjelde på oljeplattformer i Nordsjøen eller ved store anleggsarbeider som foregår langt fra der arbeidstakerne bor. Det vil også være aktuelt i for eksempel barnevernet, der såkalt medleverturnus vil kunne være bra både for den ansatte og brukerne, som vil kunne oppleve større trygghet og stabilitet i tilværelsen.

I mange andre tilfeller, særlig i helse- og omsorgssektoren, vil både arbeidstakere og arbeidsgivere ønske å ha arbeidstidsordninger som ikke er på langt nær så ekstreme som det som man ser i for eksempel oljesektoren, men som likevel går ut over lovens arbeidstidsbestemmelser.

– Forsøkene som er gjort med slike turnusordninger har stort sett vært svært vellykkede, med lavere sykefravær og høyere trivsel som resultat, både blant ansatte og brukere. Alternative turnusordninger er dessuten et svært viktig bidrag til å få flere over fra uønskede deltidsstillinger til heltidsstillinger. Det er derfor viktig å legge til rette for slike ordninger så lenge de holder seg innenfor det som er helsemessig forsvarlig, sier Røe Isaksen.

Alternative turnusordninger er i dagens regelverk basert på at fagforeninger med innstillingsrett (over 10 000 medlemmer) kan gi dispensasjon fra arbeidsmiljølovens bestemmelser for inntil ett år av gangen. I mange tilfeller vil det være enighet mellom partene om turnusordninger og om at godkjenning bør gis fra sentrale fagforeninger. Denne muligheten bør beholdes fordi den er en kilde til mye fleksibilitet i arbeidslivet.

Høyre vil i tillegg gjeninnføre Arbeidstilsynets adgang til å godkjenne alternative turnusordninger.

– Tilsynet hadde en slik adgang frem til 2006, og det er ingen tvil om at Arbeidstilsynet har kompetanse til å avgjøre hvorvidt en arbeidstidsordning er forsvarlig eller ikke, sier Røe Isaksen videre. – Det vil selvsagt være en forutsetning at det legges sterk vekt på at det er lokal enighet i slike spørsmål, og det vil ikke være slik at en arbeidsgiver ensidig kan pålegge sine ansatte denne typen turnusordninger.

– Det er også viktig både for arbeidstakere og brukere av offentlige tjenester at det er en viss grad av langsiktighet og forutsigbarhet i turnusordningene. Det bør derfor være adgang for både Arbeidstilsynet og fagforeninger med innstillingsrett til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger for en lengre tidsperiode, for eksempel fire år, avslutter Røe Isaksen.