I tillegg til rene leseferdigheter på skjerm, blir elevene testet i hvor gode de er til å navigere mellom ulike sider på internett, hente ut informasjon og vurdere om kildene er relevante og troverdige.

Selv om Norge har satset tungt på bruk av IKT i skolen, havner de norske elevene midt på treet blant de 19 landene som deltok i PISA-undersøkelsen. I tillegg har vi den nest største kjønnsdifferansen blant samtlige land. Norske gutter ligger omtrent ett år bak jentene når de testes i digitale leseferdigheter.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, er ikke overrasket over resultatene. Han mener norske elever har gjort det like gjennomsnittlig i lignende undersøkelser, og etterlyser nå en konkret plan for hvordan vi kan bli bedre.

- Jeg er glad for at Kunnskapsdepartementet erkjenner at resultatene er for dårlige, men det hjelper lite når Regjeringen mangler vilje og evne til å gjøre noe med det, sier han til Aftenposten.no.

Sanner minner om at den forrige regjeringen hadde en egen strategi, «Program for digital kompetanse», som tok sikte på å bedre IKT-nivået blant norske lærere. Men dette prosjektet ble imidlertid avsluttet i 2008.

Høyres nestleder utfordrer nå Regjeringen til å følge opp programmet.

- Vi fremmet et forslag i Stortinget i vår, der vi ønsket å styrke lærerkompetansen, øke bruken av digitale verktøy for å utvikle kontakten mellom hjem og skole og forenkle administrative gjøremål i skolen, sier han.

- Dette forslaget ble støttet av de andre borgerlige partiene, men blankt avvist av Kristin Halvorsen. I revidert nasjonalbudsjett senkes faktisk ambisjonene for etterutdanning av lærere, og det vil gjøre det vanskeligere å gi dem nødvendig påfyll innenfor IKT.

Ifølge Sanner jobbes det nå i flere kommuner for å utvikle planer for bruk av digitale hjelpemidler i skolen, blant annet i Oslo.

- Men vi mangler en nasjonal strategi på dette området. Mange får IKT-kunnskapene gratis hjemme, men vi må integrere det digitale i undervisningen for å unngå forskjeller mellom elever i fremtiden, sier han.

Les hele saken hos Aftenposten.no