Aktive bønder må få anledning til å eie jorda de driver!
Omfanget av leid areal i jordbruket tilsvarer nå ca. 40 % av totalt jordbruksareal. En undersøkelse fra Landbrukets Utredningskontor viser at over halvparten av norske bønder er enige i påstanden om at "omfanget av leiejord fører til at det er vanskelig for mange å gjennomføre nødvendige investeringer i drifta."

Høyre vil ha en strategi for å gi aktive bønder større muligheter for å eie de arealer de driver.

Bondens rettigheter til egen eiendom må styrkes!
Høyre mener særreglene som gjelder på landbrukseiendommer er med på å gjøre norske bønder fattigere, samtidig som investerings- og risikoevnen i næringen reduseres betydelig.

Høyre vil oppheve boplikten og prisreguleringen på landbrukseiendom og oppheve jordlovens delingsforbud.

Reguleringene i utmark må bli mindre byråkratstyrte!
Inngrepsfrie naturområder (INON) er områder med fravær av nærmere definerte tiltak, for eksempel småkraftverk. Av Norges landareal er 45 % inngrepsfritt, mens hele 68 % berøres. Grunnen er at det i et belte på 1 km rundt et tyngre teknisk inngrep ikke kan igangsettes bestemte tiltak uten at det reduserer INON.

Høyre mener INON er en god indikator på nedbyggingen av norsk natur og at uberørthet er en verdi i seg selv. Men vi er bekymret over at INON brukes som begrunnelse for å nekte ofte samfunnsmessig ønskede tiltak uten at de prinsipielle sidene ved dette er drøftet av Stortinget. For eksempel er vi kritiske til at et hytteområde er inngrepsfritt, mens en enkel traktorvei utelukker et ellers øde område fra å være ingrepsfritt.

Bruk i statsallmenninger i tråd med "tida og tilhøva" må tillates!

Det er på tide at de allmenningsberettigedes rettsstilling drøftes på bredt grunnlag i Stortinget, når Landbruksministeren legger opp til en bruk som er mer restriktiv enn det en bredt sammensatt arbeidsgruppe har konkludert med.

Et flertall i en arbeidsgruppe har blant annet konkludert med at også utnyttelse av vannfall i statsallmenning til produksjon av elektrisk kraft til husbehov for bruksrettshaverne i enkelte tilfeller må anses som i tråd med "tida og tilhøva".