Politianalysen bygger videre på dette, men de politiske konklusjonene er ikke trukket.

- Utviklingen i politiet de siste årene har underbygget behovet for betydelige endringer i politiets organisering og oppgaver. Økt lokal tilstedeværelse, mer ressurser til forebyggende arbeid og bedre beredskap vil være helt sentralt for Høyre når fremtidens politi skal utformes, uttaler Høyres justispolitiske talsmann og første nestleder i Justiskomiteen Anders B. Werp

Politianalysen legger til grunn at det i justissektoren er 354 tjenestesteder (politistasjoner og lensmannskontorer) i landet. Kun 13 av disse er døgnåpne. Ut fra utvalgets kriterier anbefaler de en reduksjon av antall tjenestesteder med 144, til 210 tjenestesteder. Høyre har ikke tatt stilling til dette forslaget. Lokal politiberedskap og nærpoliti er viktig. Høyre vektlegger at eventuelle endringer må medføre at det blir økt lokal politikraft og mer lokal kriminalitetsforebygging.

- I Sundvolden-erklæringen står det helt klart at politiet skal rustes opp. Både regjeringen og Høyres stortingsgruppe arbeider hardt for å sikre et best mulig politi for fremtiden. I løpet av vinteren og våren vil vi sørge for at hele Høyres partiorganisasjon gis mulighet til å komme med innspill til videreutviklingen av politiet og det videre arbeidet med Politianalysen, avslutter Werp.