Det sier stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen. Han er godt fornøyd med at Høyres landsmøte er enig om å styrke yrkesfagene – med en rekke konkrete tiltak.

Ett av regjeringens viktigste mål er å realisere kunnskapssamfunnet. Behovet for mangfold i industri og arbeidsliv blir større. Norge er i omstilling, noe som også stiller høye krav til utdanningssystemet vårt.

Det vil kreve vilje til ny satsing på kvalitet i hele utdannings– og opplæringssektoren.

- Jeg er mye ute på skoler og i bedrifter. Når jeg snakker med elever, og ikke minst næringslivet, har jeg fått tydelige tilbakemeldinger om at det er viktig at elevene får mest mulig praktisk undervisning på skolen slik at de er best mulig forberedt når de skal ut i lære. Samtidig er det viktig at man også samarbeider med næringslivet for å sikre elvene praksis tidlig i utdanningsløpet, samt gode muligheter til senere å få en læreplass. Gjennom landsmøteresolusjonen som nå er vedtatt, er dette noe vi tar grep om, sier Gudmundsen.

Stiller krav til det offentlige

Norge vil i følge SSB mangle 130.000 fagarbeidere innen 2030. Da må vi sikre flere elever muligheten for å bli lærlinger. Høyre mener særlig offentlig sektor må bidra mer i yrkesfagløftet, ved å tilby læreplasser. Regjeringen har også bestemt at det ved store offentlige anbud skal stilles krav om at bedriftene i visse bransjer må ha lærlinger for å kunne få jobben.

Et slikt krav sender klare signaler til bedriftene om å støtte opp om flere lærlinger og langsiktig utvikling av fagarbeidere og fagkompetanse. Dette tiltaket er et viktig skritt, men statlige virksomheter må også ta et langt større ansvar ved å tilby flere lærlingeplasser. Høyre vil jobbe for å heve måltallet for offentlige virksomheters inntak av lærlinger.

- Vi er veldig tydelige på at offentlig sektor tar et større ansvar for å sikre alle søkere til læreplass muligheten til å fullføre sin utdanning. Vi kan ikke ha et system der ungdom som starter på en utdanning står på bar bakke etter bare to år, poengterer Gudmundsen.

Han har nemlig altfor ofte sett hva som kan bli konsekvensene.

- All erfaring tilsier nemlig at dersom man ikke kommer ut i lære blir avstanden til fullføring mye lengre. Mange dropper ut. Derfor er det viktig å lykkes tidlig, understreker han.

Bidrar til verdiskapning og omstilling

Mange fagarbeidere ønsker og har behov for å bygge på kompetansen utover fagbrev. Høyre vil gjøre det mer attraktivt med fagutdanning på høyere nivå. Flere bedrifter må få tilgang til arbeidssøkere med eksempelvis mesterbrev.

Da må vi videreutvikle fagskolene som utdanningsløp. Høyre vil styrke denne delen av utdanningssektoren, slik at den blir et reelt, mer integrert og høyt ansett alternativ innen høyere utdanning. Dette vil være et viktig bidrag til verdiskaping og omstilling i samfunnet.

Høyre-landsmøtet har også vedtatt at fagskolestudenter bør få samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

- Unikt vedtak

- Det er et unikt vedtak vi har gjort ved at vi løfter fagskolestudentene inn til disse samme rettighetene. Dette er et viktig signal om at også fagutdanning på høyere nivå er svært viktig for Norge i den omstillingen vi står overfor som nasjon, sier Gudmundsen.

Høyre vil også gjøre fagutdanninger mer internasjonal ved å åpne for at yrkesutdanninger gis mulighet til å utstede fagbrev og fagprøver på engelsk. Dette kan gi norsk ungdom flere internasjonale jobbmuligheter og utenlandske arbeidstakere enklere mulighet til å oppnå fagbrev.

- Jeg mener dette er bra i et arbeidsmarked som i økende grad består av internasjonal arbeidskraft. Vi må se de internasjonale mulighetene også innen yrkesfagene. Dette vil gi både norsk og utenlandsk ungdom større valgfrihet og flere muligheter, sier Gudmundsen.

Stortingsrepresentanten er også begeistret for at landsmøtet har besluttet at det skal arbeides enda mer for å yrkesrette teorifagene.

- Når man utdanner seg til bilmekaniker, skal man lære fagengelsk og ikke litteraturengelsk. Fokus må være på relevant og praktisk rettet teori og undervisningen bør i størst mulig grad være verkstedhallen fremfor tradisjonelle klasserom, fremhever han.