– Høyres forslag til nedtrapping av formueskatten vil gjøre at gründere og eiere av små- og mellomstore bedrifter slipper å betale formueskatt. Småsparere som i dag må betale formuesskatt på bolig og banksparing vil også slippe formuesskatt, sier Erna Solberg.

Småsparere slipper – de rikeste må betale

I perioden 2013 – 2017 vil Høyre trappe ned formueskatten ved å heve bunnfradraget til 20 - 25 millioner kroner, og redusere satsen fra 1,1 til 0,5 prosent. Samtidig kan verdsettelsen av næringseiendom gradvis justeres opp mot nivået på andre investeringer.

Løsningen innebærer at omlag 99 prosent av de som betaler formuesskatt i dag vil slippe dette med Høyres opplegg.

- Høyre ønsker et rettferdig skattesystem som belønner arbeid og investeringer i norske arbeidsplasser der alle med skatteevne betaler skatt, sier Solberg.

Dagens formuesskatt favoriserer utlendinger

Formuesskatten må betales uavhengig av gode eller dårlige tider for bedriften. Skatten beskatter eierne av bedrifter basert på verdien av bygninger, maskiner og varelager, ikke hvor mye bedriften tjener. Formuesskatten favoriserer multinasjonale selskaper og rike nordmenn som har flyttet ut av landet, fordi formuesskatten kun betales av norske eiere bosatt i Norge.

- Forslaget vil føre til likebehandling mellom bedrifter eid av nordmenn og bedrifter eid av utlendinger og som konkurrerer i Norge, sier Solberg.

Vil fjerne skatten helt

Parallelt med dette ønsker Høyre at det nedsettes et ekspertutvalg for å utrede løsninger som sikrer at de aller rikeste ikke blir nullskatteytere når formuesskatten fjernes helt.

– Høyres mål er fremdeles å fjerne formuesskatten, men vi gjør ikke dette før vi sikrer at også de som har mest må betale personskatt, avslutter Solberg.

Fakta om formueskatten:

  • Formuesskatten er personbeskatning på eiendeler (bolig, bygningsmasse, maskiner og varelager) og oppspart kapital. Selskapenes overskudd beskattes med 28 prosent selskapsskatt. I tillegg beskattes utbytte eierne tar fra bedriften med 28 prosent.
  • I dag er bunnfradraget 870 000 kroner, og formue over dette beskattes med 1,1 prosent. Formueskatten ilegges kun norske statsborgere, ikke utenlandske eiere av norske bedrifter.
  • Skattegrunnlag for ulike eiendeler beregnes ulikt. For bankinnskudd og børsnoterte aksjer er skattegrunnlaget lik markedsverdi mens det for eiendom er opptil 50 prosent av markedsverdi. For hel- eller deleide bedrifter fastsettes skattegrunnlaget ut fra bedriftens eiendeler.