Videreføre et statlig døveskoletilbud
En samlet opposisjon har gjennom hele prosessen vært kritisk til departementets forslag om å legge ned de statlige døveskolene. Vi har lyttet til de mange innspillene som har kommet og kan ikke se hvordan de berørte barna på det nåværende tidspunkt kan sikres et minst like godt opplæringstilbud i kommunal regi. Tilgangen på kompetent personale er det kritiske punktet her.

Derfor har de fire partiene fremmet forslag om inntil videre å unngå nedleggelse av statlige grunnskoler på hørselsfeltet for å kunne sikre og opprettholde et kvalitativt godt opplæringstilbud til barn og unge også i fremtiden og uavhengig av bosted.

Opposisjonen vil påpeke at det ikke er for sent for regjeringen å snu i denne saken oppfordrer regjeringen til å lytte mer til de berørte barna og pårørende i denne saken.

Vil dele Statpeds region Sør-Øst
De fire partiene er positive til den varslede regionaliseringen av Statped, men foreslår en deling av den foreslåtte storregionen Statped Sør-Øst. Opposisjonen mener det ikke er noen grunn til at Statped skal organiseres etter modell av helseregionene og fremmer konkret forslag om å dele denne regionen i en region Sør og en region Øst.

De fire partiene mener den foreslåtte region Sør-Øst blir alt for stor og ikke vil kunne sikre nødvendig tilgjengeligheten av tjenester for det store antallet kommuner som vil inngå i regionen. En deling som foreslått er ikke til hinder for å få til oppbygging av sterke kompetansemiljøer.