I kronikken viser de til tidligere statsminister Jens Stoltenberg som har gitt uttrykk for at han kunne hatt høyere bevissthet om risiko og beredskap forut for 22. juli. Dette har regjeringen lyttet til. SMK er nå organisert for at vi skal få mer kunnskap om risiko og beredskap. De viser til hva styrkingen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på SMK inkluderer så langt:

  • Oppmerksomheten rundt beredskap er økt både hos statsministeren og resten av regjeringskollegiet. Beredskap som tema drøftes hyppigere blant statsrådene.
  • Det er utnevnt en statssekretær ved SMK som skal ha særskilt oppmerksomhet på sikkerhets- og beredskapsarbeidet innenfor alle departementenes områder. Statssekretæren skal bistå statsministeren som leder av regjeringskollegiet, herunder sikre at statsrådene løfter opp viktige beredskapssaker i sine departement til behandling i Regjeringens sikkerhetsutvalg og i regjeringen. Dette gir statsministeren det beste utgangspunktet for å få god politisk rådgivning og ha god dialog i sikkerhets- og beredskapsspørsmål.
  • Sentrale fagpersoner fra ulike departementer og etater skal ha korttidsengasjementer ved SMK for å øke vår bevissthet om ulike aspekter ved norsk beredskap ytterligere. Disse engasjementene flytter ikke på ansvar, men bidrar til kunnskapsoppbygging- og deling.
  • Statsministeren vil hele tiden vurdere hvordan man styrker rådgivningstjenesten på SMK for å få best mulig oversikt.

I lys av den styrkingen av SMK Høyre-FrP-regjeringen har foretatt, så har Arbeiderpartiet stilt spørsmål om hvem som har ansvar for hva. Til Aftenposten presiserer statsministeren og justis- og beredskapsministeren ansvarsfordelingen overfor partiet som nylig har hatt regjeringsmakt i 8 år og som burde kjenne godt til dette.

  • All god krisehåndtering bygger på de grunnleggende beredskapsprinsippene om nærhet, likhet, ansvar og samvirke. Disse prinsippene har alle partiene på Stortinget sluttet seg til.
  • I disse prinsippene ligger at det operative ansvaret for å koordinere hendelser skal gjøres av dem som er nærmest krisen. Det er selvsagt verken Justis- og beredskapsdepartementet eller SMK som skal ha det operative ansvaret for å håndtere kriser. Branner skal håndteres av brannvesenet, ordensproblemer av politiet etc.
  • Justis- og beredskapsdepartementet har en generell samordningsrolle for samfunnssikkerhet og beredskap, men hvert enkelt departement har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap innenfor egen sektor.
  • Justis- og beredskapsdepartementet er fast lederdepartement ved nasjonale kriser, med mindre annet besluttes særskilt.