Her er Høyres 10 punkter for en bedre integrering:

  1. Styrke innvandrernes muligheter gjennom språk og arbeid
  2. Utrede suksesskriteriene for flerkulturelt rekruttering
  3. Språkkartlegging før skolestart
  4. Hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente bedrifter
  5. Blått Kort
  6. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere
  7. Gratis kjernetid i barnehage når mor eller far deltar på introduksjonskurs
  8. Godkjenningsordninger for innvandrernes utdanning
  9. Styrke boligpolitikken
  10. Språk- og kunnskapstest for statsborgerskap

De viktigste kriteriene for en god integrering er språk og arbeid. Gjennom arbeid lærer man seg språket, får kontakt med mennesker, og en helhetlig forståelse av hvordan samfunnet fungerer.

- Da Høyre satt i regjering innførte vi introduksjonsordningen, og integreringen ble styrket, nå vil vi fortsette dette arbeidet, sier Høyres integreringspolitiske talsmann, Trond Helleland.

- Høyre vil fortsette å styrke innvandrernes mulighet til å lykkes gjennom nøkkelfaktorene språk og arbeid, men i tillegg har vi utarbeidet en tipunktsliste med de elementene som vi mener kan styrke integreringsarbeidet, og som vi foreslår for Stortinget at gjennomføres, fortsetter Helleland.

Blant punktene finner man språkkartlegging før skolestart, enten i barnehagen eller på helsestasjonen, hvor man tester barnas språkferdigheter, og sikrer oppfølging av de barna som ikke kan godt nok norsk.

Høyre mener også at bedrifter bør kunne forhåndsgodkjennes slik at faglærte/spesialister kan påbegynne arbeidet sitt der, mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden om arbeidstillatelse. Det vil fjerne byråkrati og frigjøre ressurser til behandling av mer kompliserte saker.

- I dag ser vi at kun 5 % av innvandrerne som søker seg til EU-landene har høyere utdannelse eller er faglærte, mot over 50 % av dem som får oppholdstillatelse i USA. Høyre ønsker at det vurderes en helhetlig endring av arbeidsinnvandringspolitikken gjennom å se på erfaringene EU og USA har gjort seg på feltet. Høyre vil derfor vurdere innføring av et såkalt «Blått Kort» etter modell fra det amerikanske «Green Card», slik at vi kan sørge for godt kvalifisert arbeidskraft til Norge, sier Helleland.

Høyre mener det er behov for å styrke aktiviteten i tilknytning til økonomisk sosialhjelp, spesielt for gruppen unge sosialklienter. - De som kommer til de kommunale sosialtjenestene skal møtes med et tilbud og en forventning om å delta i arbeid eller arbeidsavklarende aktiviteter, sier Helleland.

Høyre vil også at det innføres en obligatorisk språk- og kunnskapstest før man innvilger innvandrere statsborgerskap.

Henvendelser kan rettes til politisk rådgiver, Lene Westgaard-Halle:Mobil: 97437044. E-post: lcw@stortinget.no