Da er det behov for lavere skatt, mer forenkling og flere gode ordninger som småbedriftene har glede av. Vi vet at småbedriftene har færre ansatte til å fylle ut komplekse skjema til myndighetene. Vi vet at mange jobber dag og natt for å sikre sine ansatte en god jobb i fremtiden. Vi vet at lavere skatt bidrar til vekst i økonomien, innovasjon og verdiskaping. Vi vet at småbedriften kan skape - hvis politikere legger til rette for det.

Høyres 10 viktigste tiltak for SMÅBEDRIFTENE er:

  1. En kraftig forenkling av skjemavelde ved å oppheve revisjonsplikten og forenkle både aksjelovgivning og bokføringsregler for små selskaper.

  2. Fjerne arveavgiften helt som gjør det lettere og mer lønnsomt å få til generasjonsskifte i familiebedrifter.

  3. Fjerne formuesskatten som er en tilleggsskatt på norsk privat eierskap som ofte tapper egenkapitalen (utbytte) for å betale skatten. Høyre har foreslått lettelser på 2 mrd i 2009 ved å reversere rødgrønne skatteøkninger og gjeninnføre 10 % aksjerabatt.

  4. La kommunene beholde en andel av selskapsskatten for å motivere dem til å legge til rette for små og store bedrifter.

  5. En kraftig økning i bevilgningene til samferdsel. Høyre satset 1 mrd kr ekstra for 2009 og fremmet flere offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS) som gir raskere veibygging, og forslag om et fond på 40 mrd kr til vedlikehold.

  6. Styrke skole og utdanning for å sikre bedriftene kompetent arbeidskraft, øke bevilgningen til bedriftsintern opplæring og fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

  7. For å lette byrdene for bedriftene i møte med finanskrisen vil vi la bedriftene beholde overskuddet fra 2008 slik at det først faller til beskatning når konjunkturene snur. I tillegg vil Høyre øke avskrivningssatsen for maskiner og for miljøvennlige, tekniske installasjoner i alle næringsbygg og gjøre permitteringsreglene mer fleksible.

  8. Høyre vil redusere skatt på lønnsinntekt for å stimulere til arbeid og innsats. For 2009 øker Høyre minstefradraget med 3500 kr og grensen for toppskatt til 455.000 kr.

  9. Styrke SkatteFUNN ordningen for mer forskning i bedrift ved å utvide beløpsgrensen til 8 millioner i årlig fradrag og endre på regjeringens innstramming i timelønn, antall timer og gjeninnføre ordningen med tilskudd for ulønnet arbeid.

  10. Private aktører skal få delta i konkurransen om å gi innbyggerne bedre tjenester på like vilkår med offentlige leverandører.

Du kan laste ned 10 punkts listen iPDF-dokumentet i høyre kolonne.