Regjeringen la i høst frem stortingsmeldingen der situasjonen i ungdomsskolen bli gjennomgått. Det er den syvende stortingsmeldingen om Skole-Norge den rødgrønne regjeringen har produsert. Heller ikke denne innfrir Høyres forventninger.

- Regjeringen mangler ambisjoner i skolepolitikken, sier Aspaker.

Mer relevant undervisning
Høyres forslag legger til rette for mer variert undervisning i alle timene i alle fag. Forskning viser at elevenes motivasjon daler gjennom hele ungdomsskolen. Da må vi ta grep for å gjøre undervisningen mer varierende og motiverende.

- Dette problemet løses ikke med 2 timer valgfag i uken. Derfor har Høyre fremmet forslag som skal bidra til å gjøre innholdet i alle ukens skoletimer mer engasjerende og relevant, sier Aspaker.

Mer differensiering
Arbeidet med å forebygge frafall i videregående opplæring begynner allerede i ungdomsskolen. Skolen må gis nye virkemidler for å gi alle elever bedre tilpasset opplæring og redusere behovet for spesialundervisning. Høyre vil endre bestemmelsene i opplæringsloven for å få til mer differensiert undervisning. Høyre vil også gi skolene muligheten til intensiv oppfølging av svake elever allerede i 8.klasse.

- Det er meningsløst å vente med Ny GIV-tiltak til våren i 10.klasse for å gi elever som sliter, helt nødvendig hjelp for å mestre fagene og kunne bestå avgangseksamen, sier Aspaker.

Masterutdanning
Høyre erkjenner at vi ikke kan realisere ambisjonene våre for ungdomsskolen uten faglig sterke og kvalifiserte lærere. Vi må trappe opp innsatsen for etter- og videreutdanning av lærere radikalt. I tillegg må vi fortsette arbeidet med å styrke lærerutdanningen. Høyres mål er en femårig masterutdanning for lærere.

I tillegg stiller Høyre klare krav til valgfag og vurderingen skal skje med karakterer og er svært tilfreds med at regjeringspartiene støtter forslaget.

Høyres 20 forslag:

Mer tilpasset opplæring skal forebygge frafall

1. innføre overgangsprøver i 7. klasse for å lette oppstarten på ungdomstrinnet og sikre god tilpasset opplæring for elevene
2. endre opplæringslovens § 8-2 slik at skolene gis økt handlingsrom for differensiering i tilretteleggingen av undervisningen
3. endre retningslinjene for Ny GIV slik at gjeldende tiltak for bedre tilpasset opplæring på 10. trinn, kan settes inn fra 8. trinn
4. innføre bestemmelser i opplæringsloven som sikret høyt presterende elevers rett til å ta fag på høyere nivå og legge finansieringsansvaret til det nivået eleven tar fag på
5. vurdere ”karriereplan” som verktøy for alle elever fra 8. klasse og til fullført videregående opplæring

Høyt kvalifiserte lærere

6. legge om lærerutdanningene til et 5-årig masterstudium med vekt på faglig fordypning og kombinasjon teori/praksis gjennom hele studiet
7. øke gjennomføringstakten for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere ved landets ungdomsskoler
8. fleksible gjennomføringsmodeller for PPU for å bidra til økt rekruttering til studiet
9. stimulere til forsøk med en Lærer 2-ordning etter modell av Lektor 2-ordningen i videregående opplæring
10. stimulere til rekrutteringstiltak som for eksempel ”Teach First”-programmet, for å bedre tilgangen av lærere med større faglig fordypning på ungdomstrinnet
11. forsøk med felles rådgivningstjeneste for grunnskole og videregående opplæring for å sikre kunnskapsdeling og nødvendig kompetanse i tjenesten

Valgfag

12. sikre at alle ungdomsskoler tilbyr minst ett 2. fremmedspråk blant valgfagene
13. formidling av blant annet 2.fremmedspråk gjennom e-læring og fjernundervisning slik at flere elever kan få flere språk å velge blant
14. vurdere sosialt og frivillig arbeid som nytt valgfagstilbud fra 2013
15. legge til rette for samtidig innføring av valgfag på trinn 8.-10. på små skoler for å sikre større bredde i valgfagstilbudet

Vurdering og eksamen

16. innføre vurdering med karakterer i valgfag
17. innføre skriftlig avgangseksamen i basisfagene norsk, matematikk og engelsk for alle elever i 10.klasse
18. gjøre veilederen om undervisningsvurdering kjent for skoleeiere og lærerutdanningene og bidra til at alle ungdomsskoler tar i bruk veilederen fra skoleåret 2012-2013

Elevrådsarbeid fortsatt eget fag

19. videreføre faget Elevrådsarbeid slik at opplæring i demokrati og medbestemmelse fortsatt har en synlig plass i norsk skole

Mer tid til undervisning

20. samarbeide med KS om en gjennomgang av administrative og undervisningsrelaterte IKT-systemer i skolen for å frigjøre tid til undervisning