Erna Solberg og Jan Tore Sanner presenterte tirsdag Høyres alternative budsjett for 2012. For å sørge for mer kunnskap og økt konkurransekraft, har Høyre i sitt alternativ valgt å prioritere etter- og videreutdanning av lærere, å lansere en ny modell for forskningsfondet, tryggere og bedre veier og redusere særnorske skatter og avgifter.

Kunnskap
Læreren er uten tvil skolens viktigste ressurs for å heve kunnskapsnivået hos barn og unge. Høyre vil gi flere lærere muligheten til å få faglig påfyll. Det vil vi gjøre ved å legge om måten etter- og videreutdanning (EVU) finansieres, samt mer enn doble regjeringens bevilgning med 500 millioner kroner. Den rødgrønne regjeringen sender i sitt opplegg en større del av regningen til de 1700 lærerne den ønsker å gi EVU. Med Høyres forslag vil 4000 lærere i året kunne gjennomføre etter- og videreutdanning.

Vi foreslår to nye undervisningstimer på barnetrinnet, og leksehjelp på ungdomstrinnet. Dette vil gi barna våre bedre muligheter i livet, og nasjonen bedre muligheter for å skape verdier.

Forskning
Regjeringens manglende satsing på forskning, kombinert med forslag om å avvikle forskningsfondet fører Norge baklengs inn i fremtiden. Høyre styrker forskningsinnsatsen med 800 millioner kroner, og lanserer samtidig en ny modell for forskningsfondet. Dette vil bidra til å trygge velferden også etter oljealderen.

Tryggere og bedre veier
Høyres budsjett sikrer at det blir bygget flere, bedre og tryggere veier. Vi bevilger 1 milliard kroner mer til veier, et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner, og en sterk satsing på kollektivtrafikk. Høyres budsjett gir bedre muligheter til å drive handel og næringsvirksomhet i hele landet, og stryker dermed vår konkurransekraft.

Bedret konkurransekraft
Høyre vil skape mer, ikke skatte mer. I møte med en tøffere konkurranse har regjeringen gitt norske bedrifter en tung bør med særnorske skatter og avgifter. Både bedrifter og arbeidstakere må få beholde en større andel av verdiene som blir skapt, og dermed bidrar til ny vekst. Høyre foreslår å øke minstefradraget med 5.000 kroner for arbeidstakere, og å redusere den særnorske formueskatten som rammer norske bedrifter og arbeidsplasser.

Høyre senker skatter og avgifter med til sammen 9,5 milliarder kroner (budsjettvirkningen for 2012 er om lag 5,5 milliarder kroner). Bedriftenes mulighet for innovasjon skal styrkes gjennom 500 millioner kroner i såkornkapital, og andre ordninger som bidrar til at gode ideer omsettes til nye produkter og tjenester.

Velferd som virker
Regjeringen Stoltenberg har brukt mye penger på offentlige tjenester, men ventetidene og helsekøene har økt, og antallet unge som blir uføretrygdet øker. Høyre vil sørge for velferd som virker. Vi foreslår at staten skal kjøpe behandling i private klinikker for flere pasienter, slik at de får raskere helsehjelp. Høyre vil gi flere en vei fra stønad til jobb, og foreslår å legge om overgangsstønaden kombinert med en sterkere satsing på arbeidstrening i arbeidslivet, ikke utenfor arbeidslivet som i dag. Vi foreslår et kompetanseløft for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, som vil sikrer bedre kvalitet i tjenestene.

Høyre vrir veksten i budsjettet fra direkte næringsoverføringer, administrasjon og drift til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Gjennom slike omprioriteringer sikrer Høyre et budsjett som trygger velferden med samme oljepengebruk som regjeringen.