Klikk her for å lese hele Høyres transportplan(Dokumentet ligger også som PDF nederst i saken.)

Fremtidens velferdssamfunn er avhengig av prioriteringer som blir gjort i dag. Infrastruktur er et viktig for å sikre vekst og velferd for fremtidige generasjoner. Helhetlig planlegging av lengre strekninger, og mindre politisk detaljstyring vil være med på å effektivisere samferdselssektoren.

- Når vi bygger viktige prosjekter har dette store ringvirkninger for samfunnet som helhet. Mange prosjekter er lønnsomme allerede fra dag en. De skaper utvikling og vekstkraft for regionene og for landet som helhet. Når regjeringen nå har valgt å utsette realiseringen av mange store og viktige prosjekter til slutten av neste tiårsperiode, så har dette en kostnad for samfunnet, sier Høyreleder Erna Solberg.

Høyres transportplan: Mer vei og bane

Høyre plusser 35 mrd. kroner på regjeringens 508 mrd. kroner til investeringer i infrastruktur. 20 mrd. kroner går til vei, og 15 mrd. kroner til jernbane og kollektivtransport. I tillegg vil bruken av offentlig-privat samarbeid (OPS) og prosjektorganisering gi vesentlig mer samferdsel – bygget på kortere tid – for pengene. Derfor ønsker Høyre å sette i gang flere store OPS-prosjekter både på vei og jernbane.

Når Høyre løfter ut 17 vei- og jernbaneprosjekter som skal organiseres som OPS, vil dette i tillegg frigjøre penger til andre veiprosjekter som kan bygges med ordinære metoder.

- Høyre ønsker å overlate ansvaret for hele strekninger til egne prosjektorganisasjoner. Særlig store utbygginger må organiseres på denne måten, fremfor å integreres i etatenes ordinære drifts- og forvaltningsoppgaver, sier Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsmann. Han sier videre at Stortinget bør vedta de overordnede rammene for organisering, ferdigstillelse av hver strekning, kostnader og finansiering. Så skal det være opp til selskapet selv hvordan det vil gå frem for å løse oppdraget.

Storbysatsing

Utfordringene for transportsektoren handler om at befolkningen vokser raskt, særlig i storbyene. Når utbyggingen av veier og kollektivløsninger blir hengende etter befolkningsveksten, fører dette til press på boligpriser, mer pendling, mindre fritid og lengre køer.

- Høyre vil samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre en utbygging av nye boliger og nye kollektivløsninger som henger sammen. Regjeringen har valgt konflikt fremfor samarbeid med storbyene i arbeidet med å bygge ut kollektivtilbudet, sier Solberg.

Trafikksikkerhet

I 2012 mistet 147 mennesker livet på norske veier. Mange av disse omkom i møteulykker. Staten har et viktig ansvar for trafikksikkerheten gjennom standarden på veiene, blant annet ved å bygge veier med fysisk adskilte kjøreretninger. Det er behov for en forpliktende overordnet trafikksikkerhetsstrategi med utgangspunkt i NTP. Regjeringen har inneværende NTP-periode lovet å bygge 750 km. ”midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar”. Kun 67 km. midtrekkverk på to- og trefeltsveier blir ferdigstilt i perioden 2009-2013.

- Regjeringen ligger langt etter planen hvis den skal nå målet om 750 km. Høyre har de siste årene prioritert å sette av penger til raskere utbygging av møtefrie veier og midtrekkverk, sier Halleraker.

Høyres alternative transportplan er en strategisk plan som viser Høyres hovedsvar på de utfordringene samferdselssektoren står overfor i dag. Planen er overordnet med eksempler på prosjekter som Høyre vil løse annerledes enn det regjeringen legger opp til i sin Nasjonal transportplan. Konkrete enkeltprosjekter vil Høyre komme tilbake til under behandlingen av NTP i Stortinget.

Klikk her for å lese hele Høyres transportplan.

Vedlagt finner du presentasjonen fra pressekonferansen og dokumentet som PDF.