Høyre-leder Erna Solberg mener det ikke er noen vei utenom: Prognosene frem til 2030 viser at befolkningen i Norges fire storbyområder – Stor-Oslo, Bergensregionen, Stavanger-regionen og Trondheimsregionen – vil øke med 30–40 prosent.
- Dette er så dramatisk at vi må tenke helt nytt. Trengselsutfordringen frem mot 2030 er så enorm i storbyene at antall kollektive reiser rett og slett må økes betydelig. Dette kan ikke løses bare med mer vei, bare med mer bane, tog, sykkel og bruk av føttene, sier Solberg til Aftenposten.

Innen 2030 må de fleste personreiser i storbyene foretas kollektivt, til fots eller på sykkel. Dette er avgjørende for at det skal være mulig å bo utenfor de største bysentra og samtidig jobbe i sentrum. Fortettingen i våre største byer vil øke, samtidig som pendleravstanden inn til byene vil bli lengre de neste tyve årene. Derfor må det bli enklere og mer attraktivt å reise kollektivt. Vi må legge til rette for at barnefamilier kan hente barn i barnehagen ved hjelp av kollektivtransport i stedet for bil, samtidig som vi må legge til rette for at alle som jobber i byene kommer presist fram til jobben.
Høyre vil etablere en egen post på statsbudsjettet som skal bidra til utbygging av bybaner, bynære jernbaner og separate kollektivtraséer. Over perioden anslås det et tilskuddsbehov på 30 - 40 milliarder kroner.
De statlige investeringstilskuddene skal tildeles etter prinsippet om like store lokale tilskudd til prosjektene (50/50 tilskudd). Den statlige medfinansieringen skal utbetales
over tid og skal begynne ved prosjektenes oppstart.

- Det som vi nå foreslår, er langt, langt mer enn det både Høyre, men også regjeringen noen gang har vært i nærheten av å tenke på, sier Erna Solberg til Aftenposten.

For å sikre full fremkommelighet for kollektivtrafikken, må det gjennomføres egne oppgraderte korridorer og linjenett, kollektivfelt, lyssignalprioritering, utforming av holdeplasser, tilstrekkelig materiell og tilretteleggingstiltak.
For at kollektivtilbudet skal kunne konkurrere med bilen er forutsigbarhet, frekvens og komfort veldig viktig. Kvalitet og komfort skal ligge til grunn for kollektivtilbudet, blant annet med funksjonelle holdeplasser og stor nok kapasitet.
Høyre vil gjøre månedskort betalt av arbeidsgiver skattefritt.
I tillegg må det satses på sykkel som fremkomstmiddel, blant annet gjennom egne sykkelekspressveier til bykjernene og til sentraliserte næringsområder. Høyre vil opprette en egen belønningsordning for gang- og sykkeltiltak i storbyene på 50 millioner kroner årlig.
Høyre vi innføre nasjonale standarder for elektroniske billetteringssystemer, og at det vurderes om dette kan kombineres med Autopass-systemet.
Samtidig må det satses på attraktive innfartsparkeringer. Parallelt med at kollektivtrafikktilbudet utvides, må antallet parkeringsplasser i bysentra begrenses. Men Høyre mener avgjørelsen om bilrestriktive tiltak må være et rent lokalt anliggende.