Senior Høyres delegasjon deltok aktivt i debattene i plenum og i kommisjonene. I tillegg møtte mange i Senior Høyre for sine fylkesorganisasjoner. Senior Høyres innspill innen eldre, helse og omsorgsteknologi er tatt inn i resolusjonen om "helsehjelp når du trenger det."

Urdrag av resolusjonen:

Bedre omsorg for eldre

Høyres mål er at alle skal få gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det. Kommunene må ha et variert tilbud med hjemmetjenester som gir trygghet, et fleksibelt avlastningstilbud og tilbud om heldøgns omsorg for de som trenger det. Høyre mener at regjeringen Stoltenbergs tilskuddsordning ikke er god nok, og derfor ikke bidrar til tilstrekkelig utbygging av plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Høyre vil innføre en bedre og mer fleksibel tilskuddsordning.

En moderne eldrepolitikk for friske eldre må innebære en satsing på forebyggende helse.

Den enkeltes helse er avgjørende for at hun eller han kan klare seg selv i eget hjem. Fysisk og mental helse kan fremmes gjennom deltakelse på ulike aktiviteter.

Høyre vil:

• Sørge for flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger gjennom en bedre og mer fleksibel tilskuddsordning, der det også legges bedre til rette for samarbeid med private aktører.

• Sørge for et samarbeid med interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og friluftsliv.

• Tilrettelegge for varierte kulturtilbud for eldre, herunder eldresentre som er viktige sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet.

Omsorgsteknologi

Som følge av den demografiske utfordringen, vil flere ha behov for omsorgstjenester i fremtiden. Det er behov for mer innovasjon i omsorgstjenesten, for å bidra til nye ideer og bedre løsninger for brukerne. Dette kan også bidra til en mer bærekraftig tjeneste med bedre bruk av ressursene i sektoren.

Ved å satse på innføring av velferdsteknologi i kommunene, vil flere kunne bli boende hjemme på en trygg måte og klare sine gjøremål på egen hånd. Slik gir vi flere økt livskvalitet og bedre kontroll over egen livssituasjon. Erfaringer fra andre land viser at svært mange av de som får installert velferdsteknologi føler seg tryggere og opplever økt livskvalitet. Satsing på velferdsteknologi skal ikke redusere menneskelig kontakt innen omsorgen, men øke den.

Høyre vil:

• Arbeide for en nasjonal strategi for omsorgsteknologi.

• Oppfordre kommunene til å delta i innovasjonsprosjekter innenfor omsorgssektoren.

• Legge til rette for at omsorgsteknologi blir en fremtidig vekstnæring.

• Stille strenge krav til personvern som ivaretar pasientenes integritet og rett til beskyttelse av sensitive og private helseopplysninger.

• Etablere egne innovasjonssentre i helseforetakene for å ivareta og utvikle gode ideer hos ansatte.