Høyre fremmer egne 16 forslag, og fremhever tre prioriterte områder: Kampen mot vold og undertrykking av kvinner, bedre likestilling for minoritetskvinner og rett til heltid og mer fleksibel arbeidstid. De borgerlige partiene er enige om mange av forslagene, dessverre signaliserer de rødgrønne partiene liten støtte.

DETTE ER HØYRES LIKESTILLINGSFORSLAG:

Bekjempe vold og utnyttelse av kvinner

· etablere en egen nasjonal offeromsorg

· etablere en egen nasjonal rapportør mot menneskehandel

· sørge for at endringene i politidistriktsstrukturen gir økt fokus på bekjempelse av menneskehandel og seksualisert vold mot kvinner

· styrke kompetansen i det samlede offentlige hjelpeapparat slik at menneskehandel, seksualisert vold og vold i nære relasjoner avdekkes bedre enn i dag

· bedre koordinering av det samlede tverrdepartementale arbeidet mot tvangsekteskap, vold i nære relasjoner og æresrelatert vold.

Styrke likestillingsarbeidet blant minoritetskvinner

· styrke språkopplæring og andre målrettede tiltak slik at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kan delta i arbeidslivet

· styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningkvinner i det norske samfunnet

· styrke samfunnsinformasjon om Norge, særlig for personer som får opphold etter familiegjenforening

Likestilling i utviklings- og utenrikspolitikk

· prioritere utdanning, særlig for jenter, sterkere i utviklingspolitikken.

· styrke arbeidet mot seksualisert vold i krigs- og konfliktsituasjoner, og særlig følge opp Sikkerhetsrådsresolusjon 1325.

Arbeidsliv

· utarbeide konkrete tiltak for å stimulere til at flere tar utradisjonelle yrkesvalg for å redusere kjønnssegregeringen i arbeidslivet

· sørge for et kompetanseløft for de kvinnedominerte yrkene som i barnehage- og pleie- og omsorgssektoren.

· sterkere næringsfokus på forskningen innen helse og omsorg i kombinasjon med et etablererprogram for kvinner i sektoren

· rett til å kreve fast stilling tilsvarende reell arbeidstid.

· gi Arbeidstilsynet generell adgang til å gi dispensasjon fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, bl.a. for å redusere behovet for deltid.

· gjøre barnehageopptaket mer fleksibelt og sikre en bedre overgang mellom foreldrepengeperioden og retten til barnehageplass slik at kvinner unngår å måtte ta ut uønsket ulønnet permisjon