Det er NRK som i dag bringer nyheten om at både lærere, foreldre, rektorer og skolesjefer slakter den nye leksehjelpordningen som ble innført i alle landets kommuner for ett halvt år siden.

- Regjeringen overhørte alle kritikerne da de lovfestet frivillig leksehjelp på 1.-4.trinn. Innvendingene var at ordningen ville være vanskelig å gjennomføre i praksis, at et frivillig tilbud ikke sikrer at man når dem som trenger det mest og at satsingen på assistenter og ufaglærte som leksehjelpere ikke vil gi et forsvarlig tilbud, sier Elisabeth Aspaker.

Høyre hører at det er den samme kritikken som nå kommer til ordet.

- Lovfesting av leksehjelp er blitt en tvangstrøye for kommunene og et av regjeringens prestisjetiltak for tidlig innsats og sosial utjevning bommer fullstendig på målet. Tilbudet bidrar ikke til å nå målsettingene når andelen elever som deltar er høyst varierende og leksehjelperne ikke har pedagogisk kompetanse.

Høyre advarte både mot lovfesting og bruk av assistenter som leksehjelpere og stemte mot regjeringens forslag om 8 timer leksehjelp fordelt på 1.-4.årstrinn.

- Høyres alternativ er å satse på tiltak for alle i skoletiden, fremfor frivillige tilbud i skolefritiden. Høyre vil ha flere timer i norsk og matematikk de første skoleårene som vil gi elevene bedre grunnleggende ferdigheter i nøkkelfag. Høyre er ikke imot leksehjelp, men mener dette tilbudet bør gis lenger opp i skolen. Høyre vil legge til rette for leksehjelp på ungdomstrinnet der mange foreldre opplever at de kommer til kort når barna trenger hjelp til leksene. Dette er også i tråd med de rådene vi får fra skolehold, sier Aspaker som finner detverdt å minne om at lovfesting av leksehjelp er kostnadsberegnet til om lag 500 millioner.

- Høyre mener disse pengene kunne vært brukt langt mer treffsikkert på flere ordinære skoletimer og leksehjelpstilbud for eldre elever. Istedenfor å ta økonomiske og menneskelig ressurser ut av skoletiden og over til fritiden, vil Høyre sette alle tilgjengelige ressurser inn på å sikre kvaliteten i undervisningen.

Les saken på nrk.no her