Høyhastighetsutredningen (HHU) la frem sin endelige rapport 25. januar 2012. I kjølvannet av dette har det fulgt en debatt om høyhastighetstog i Norge.

Høyhastighetsutredningens konklusjoner sammenfaller med Høyres jernbaneprioriteringer: Bygg ut Inter City-strekningene rundt de store byene, og sats på krysningsspor både for lange godstog og persontrafikk.

Høyres høyhastighetsbane er dimensjonert for 250 km/t, ikke i 330 km/t. Dette er den samme dimensjonen som allerede er valgt for Inter City-strekninger. Dimensjonering for 250 km/t betyr ikke nødvendigvis nye linjeføringer.

En fremtidig satsing på jernbanen kan ikke skje uten at vi endrer organisering og finansiering av sektoren. Høyre vil omdanne Jernbaneverket til et baneselskap for å sikre mer langsiktig planlegging og bedre ressursutnyttelse.

Driften av togtrafikken i Norge skal gradvis konkurranseutsettes, og NSB monopolet utfordres.