- Vi må sørge for at vi har en landsdel som er selvgående når det gjelder utvikling av nye bosettingsmønstre og ny næringsutvikling. Høyre har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner, sier Frank Bakke-Jensen, stortingsrepresentant og leder for komiteen som har utarbeidet programmet.

Fylkene Nordland, Troms og Finnmark danner en region med mange spennende særtrekk og ikke minst store muligheter for å videreutvikle blant annet kompetansebasert næringsliv. Høyre vil ha fokus på å styrke kvaliteten på de kommunale tjenestene, styrke lokaldemokratiet og redusere byråkratiet.

- Ungdommene er framtida, derfor er målet vårt at de videregående skolene i Nord-Norge skal være blant nasjonens fremste når det gjelder resultat. De er de kloke hodene som trengs for å videreutvikle et spennende næringsliv. I tillegg må vi selvsagt ha en offensiv satsing på samferdsel og infrastruktur i Nord-Norge, sier Bakke-Jensen.

Landets tre nordligste fylker har spesielle geografiske utfordringer med tanke på å sikre et likeverdig helsetilbud i hele landet. Lange avstander og spredt bosetning gjør at man må tenke nytt og annerledes rundt utviklingen av helsetilbudet.

- Høyre vil ha et helsevesen som er der for alle, når man trenger det. Et godt helsetilbud i distriktene må bygge på prinsippet om å gi hjelp så nært brukeren som mulig, men aldri godta at geografi blir et hinder for kvalitet, sier Bakke-Jensen.

Høyres Nord-Norgeprogram er utarbeidet av nordnorske Høyrepolitikere for å fremheve de delene av Høyres politikk som særlig retter seg mot denne regionen.

Programmet består både av vedtatt Høyrepolitikk som Nordland, Troms og Finnmark vil dra nytte av og politikk Høyres stortingsrepresentanter fra Nord-Norge vil arbeide for å fremme nasjonalt.