Behovet for faglært arbeidskraft er økende. Arbeidslivet etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. I lys av dette må det norske utdanningssystemet utdanne arbeidstakere som er i stand til å ta på seg jobbene arbeidslivet har behov for. Høyre har derfor fremmet en rekke nye forslag som skal bøte på den negative trenden vi lenge har vært inne i.

- Det kan dessverre virke som at studiespesialisering har høyere prestisje enn yrkesfagveien til fagbrev, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Yrkesfagene er en sentral del av utdanningstilbudet vårt. Derfor presenterer Høyre nye ideer og bedre løsninger for at flere elever skal lykkes på yrkesfag.

Rapporten «Education at a Glance 2012» fra OECD viser bekymringsfulle trekk ved utviklingen for yrkesfagene i Norge. Ifølge tall rapportert inn til OECD fullfører 42 pst. av elevene på yrkesfag i Norge på normert tid, sammenlignet med 62 pst. i Finland og 68 pst. i Sverige.

- Dette er urovekkende, sier Aspaker, og ber norske utdanningsmyndigheter ta grep for å løfte yrkesfagene, slik at flere elever fullfører og består.

Derfor vil Høyre:

  • Sørge for at forskriftsendringen om yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram følges opp av skolene og skoleeierne slik at elevene får mer yrkesrelevant undervisning i fellesfagene.
  • Legge til rette for at erfarne fagfolk får mulighet til å skaffe seg pedagogisk tilleggskompetanse og utdanne seg til lærere i yrkesfag.
  • Ta initiativ til mer ambisiøse måltall for offentlige virksomheters inntak av lærlinger og trappe opp tilskuddet til lærebedriftene.
  • Legge til rette for tidligere fornyet eksamen i alle fag i videregående opplæring i hele landet.
  • Gå i dialog med fylkeskommunene for å redusere antall studieplasser på Vg3-påbygningsåret, vurdere opptakskrav og parallelt trappe opp innsatsen for å skaffe nok læreplasser.
  • Avvikle ordningen med Vg3 i skole som alternativ til læretid, og erstatte den med et toårig løp med kombinasjon skole og utplassering i bedrift for de som ikke får læreplass. Fylkeskommunene gis frihet til å utforme lokale alternativer til denne modellen.
  • Ta initiativ for mer effektiv formidling av lærlingeplasser på tvers av fylkesgrenser.
  • Stimulere til at elever i hele landet kan få tilbud om tekniske og allmenne fag (TAF).
  • Sørge for at elevene på yrkesfaglige program får opplæring i bruk av relevante verktøy.

Les forslaget i sin helhet her.