Høyre har som ambisjon om at Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd, og har programfestet at vi vil sikre en god og anstendig dyrevelferd.

Høyre mener at personer som har dyr i sin varetekt, skal ha kunnskap om dyrets atferdsbehov og dets krav til ernæring, sosialt og fysisk miljø. Dyr skal holdes i miljø som gir god livskvalitet, og funksjonsfriske dyr skal være en forutsetning for alle typer avl.

- Høyre la frem en Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd da vi satt i Regjering sist. Det ble her skissert en etisk plattform og tydelige mål for norsk dyrevelferd. Høyre mener at dyr har en egenverdi, og at håndteringen av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart, sier Svein Flåtten Høyres næringspolitiske talsmann.

Høyres holdning til pelsdyroppdrett har vært positiv. Dyrehold inngår som en viktig del av vårt samfunn og vår kultur, og landbruket er en viktig næring i det norske samfunnet.

- Høyre legger til grunn at norsk pelsdyrhold drives i tråd med gjeldende regler og prinsipper for en god og anstendig dyrevelferd. Den seneste mediedekningen tyder imidlertid på at dyrevelferden ikke ivaretas på noen pelsdyrfarmer og at tilsynsmyndighetene heller ikke greier å avdekke eller rette opp i dette. Høyre mener at dyretragedier er helt uakseptabelt. Pelsdyroppdrettere som ikke overholder dyrevelferdsloven og vanskjøtter sine dyr, skal ikke kunne fortsette driften, sier Flåtten.

I forbindelse med behandlingen av lov om dyrevelferd var Høyre pådriver for at dyrs egenverdi skulle lovfestes.

- Vi foreslo også at det nå utredes å innføre en kompensasjonsordning til personer og organisasjoner som gjør samfunnsgavnlig arbeid i form av å ta vare på forvillede og hjelpeløse dyr. Høyre understreket også i forbindelse med loven at det må stilles romslige budsjettrammer til disposisjon for dyrevernnemndene, forteller Høyres næringspolitiske talsmann.

Høyre er opptatt av at Mattilsynet skal være så sterkt at det både kan forhindre, avdekke og følge opp dyretragedier. Som følge av det som nå er avdekket har Svein Flåtten stilt spørsmål til landbruksministeren om denne saken. Statsråden har nettopp avgiftt sitt svar, og Høyre vil nå vurdere videre oppfølging.

Høyre ønsker ikke å fjerne støtten til distribusjon av pelsdyrfôr.

- Det er ikke en god strategi å sulte ut en lovlig næring. Vi frykter også at redusert støtte vil virke mot sin hensikt, fordi strammere økonomi kan gå ut over dyrevelferden. Høyres er generelt skeptiske til kollektiv avstraffelse som å forby en hel næring, men nå begynner vi å nærme oss en grense, sier Svein Flåtten.

Høyre støtter dyrevernsorganisasjonene.

- Det er god grunn for å rose mange norske dyrevelferdsorganisasjoner for arbeidet de gjør med å holde fokus på dyrenes ve og vel. Høyre vil derfor i sitt alternative budsjett for 2011 prioritere økt støtte til dyrevernorganisasjonene. Vi vil styrke bevilgningene til Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen i Norge med 150.000 kroner hver. Vi ønsker også å bevilge 100.000 kroner til NOAH, avslutter Flåtten.

Oppdatert

TV2s God Kveld Norge hadde lørdag 6. november et innslag om dyrevern/pelsdyrnæringen. I reportasjen hadde Tv2 klippet inn et intervju med Erna Solberg, tatt opp i august i år før avsløringene fra pelsdyrfarmene ble kjent for offentligheten og Stortinget. Intervjuet ble tatt opp i forbindelse med Oslo Fashion Week, og Erna Solbergs uttalelser var i tråd med det syn Høyre generelt har om at hold av dyr i landbruket, også pelsdyr, er en tradisjonell og legal næring i Norge. Solberg mener det er beklagelig at TV2 tar en uttalelse ut av sin sammenheng på denne måten. Innslaget slik det stod var ikke egnet til å verken gi et dekkende bilde av Høyres syn på dyrevelferd generelt eller Høyres syn på pelsdyravsløringene generelt. Det er ikke slik at dyrelidelser i landbruket, eller i private hjem, er begrenset til pelsdyrnæringen. Og det er et faktum Høyre er svært opptatt av å finne løsninger på.

Erna Solberg presiseres også: - Personlig har jeg ikke pels, eller noen form for pelsverk, og det er et helt bevisst valg.