For å få til dette må kommunene få signaler om hva de kan forvente i antall flyktninger lenger frem i tid, slik at de får tid til å tilpasse tilbudet. Langsiktig samarbeid mellom Husbanken, NAV og lokalt næringsliv er helt nødvendig

- Når en kommune som Bamble har 4 % av deltakerne over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, mens en kommune som Rælingen har 100 %, sier det seg selv at det er rom for å etablere innsatsen på et høyere nivå, sa Høyres innvandringspolitiske talsperson Ingjerd Schou i forbindelse med et godt besøkt seminar om integrering som ble holdt på Stortinget 9. april.

Målet med seminaret var å finne noen svar på hva som må til for at det skal bli mindre kvalitetsforskjeller mellom kommunene når det gjelder integreringspolitikken.

Blant talerne var Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som orienterte om regjeringens arbeid med integrering av flyktninger og Molde-ordfører Torgeir Dahl som fortalte om hvordan Molde kommune jobber med integrering i praksis.