Høyre gratulerer Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark med fremtidsrettet beslutning om fusjon mellom de to institusjonene.

- Den positive fusjonsbeslutningen er en viktig milepæl i arbeidet for å løfte kvaliteten og bredden i utdanning lengst nord i landet. Utviklingspotensialet i nordområdene er enormt og tilgangen på kvalifisert arbeidskraft nøkkelen til å skape større ringvirkninger for landsdelen i form av nye, varige kompetansearbeidsplasser, sier Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre.

Kunnskapsdepartementet som medgift i fusjonen vil opprette 20 ingeniørstudieplasser i Finnmark. Dette vil gi nye utdanningsmuligheter både for ungdom og voksne finnmarkinger som får mulighet til å videreutdanne seg nærmere der man arbeider og bor.

- Finnmark har en utfordring knyttet til utdanningsnivå i befolkningen. Fusjonen med Universitetet i Tromsø vil gi utdanningene ved Høgskolen i Finnmark en sterkere faglig ryggrad og bidra til å sikre flere utdanningstilbud av høy kvalitet. Dette er viktig for å tiltrekke seg flere studenter fra Finnmark og resten av landet – og for å lykkes bedre med å forsyne vårt nordligste fylke med godt kvalifisert arbeidskraft både innenfor offentlig og privat sektor, sier Aspaker.

- Den nye fusjonerte institusjonen har en stor oppgave med å bygge opp under en positiv næringsutvikling i nord. Samtidig er det viktig å betjene regionen med personell innenfor velferdsyrkene. Her er det særlig grunn til å trekke frem behovet for å styrke lærerutdanningen, for å utdanne flere og få ned andelen ufaglærte lærere, som er høy i Finnmark.