Ordførar Liv Kari Eskeland haddestor tru på prosjektet ved opninga og to år etter har I jobb Stord blitt sertifisert etter den europeiske kvalitetsstandarden EQUASS.

- Erfaringar med dette prosjektetsyner at tilbod som ”I Jobb” kan både virka kriminalitetsførebyggjande ogredusera rusmiddelinntaket. Deltakarane har blitt ein ressurs for kommunen, seier Eskeland.

- Dei som deltek får auka sjølvbilete, struktur i kvardagen og blir en del av eit fellesskap, samstundes som kommunen får utført verdifulle oppgåver for samfunnet. Eg vil anbefale fleire kommunar til å støtte slike initiativ frå frivillige organisasjonar, seier Eskeland.

Kommunen har sett av 700 000 kr. til I jobb Stord i 2012.

Les meir om prosjektet i Stord her.

Les meir om prosjektet i Haugesund her.