- Regjeringen vil legge til rette for vekst i hele Norge. Det aller viktigste for å sikre vekstkraftige regioner i hele landet er et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser, og en infrastruktur som legger tilrette for dette. Dette arbeidet er regjeringen igang med, sier Ingjerd Schou, Høyres kommunalpolitiske talsperson, som et svar på innlegget til Henning Warloe i Bergens Tidende søndag.

- Byer, regioner og distrikter må sees i sammenheng. Vi må ha virksomheter i alle deler av landet for å sikre den samlede verdiskapingen i nasjonen. Råvareuttak og primærproduksjon i distriktene er grunnlag for store deler av verdiskapingen i landet vårt, og det er potensial for mye mer. Tro på egne krefter er viktig for å utløse nyskaping og vekstkraft, sier hun.

- Vi fører en politikk som legger til rette for at enkeltmennesker, virksomheter og institusjoner kan virke og skape verdier for seg selv og for samfunnet. For Høyre er det viktig å sette individet i sentrum. Dette må også gjelde i distriktspolitikken. Hver og en av oss må gis muligheten til å velge på selvstendig grunnlag hvor vi vil bo og arbeide. Det må legges til rette slik at den enkelte har reell frihet til å bosette seg der hun eller han ønsker, fortsetter Schou.

- Norge er et langstrakt land. En stor del av den norske konkurranseutsatte industrien drives utenfor de store byene. Regjeringen vil redusere avstandsulempene og transportkostnadene gjennom en storstilt satsing på hovedveiene. Regjeringen vil også øke satsingen på annen infrastruktur, avslutter hun.