Dagens egenandeler i helsetjenesten er usosiale, og bidrar hverken til å utjevne sosial ulikhet eller til å skjerme pasienter med store sykdomsutgifter og lave inntekter. Høyre ønsker å endre egenandelene slik at de bedre skjermer pasienter med lav inntekt og høye sykdomsutgifter.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har i regjering nedsatt et prioriteringsutvalg som er bedt om å utrede hvordan egenandelene kan brukes til å prioritere mellom behandling av alvorlige og mindre alvorlige sykdommer. Høyre vil også vurdere om egenandelene i dag fungerer god nok, slik at de alvorligste sykdommene og sykeste pasientene prioriteres høyest i vårt helsevesen. Forskjellen er at regjeringspartiene i utredningsmandatet ikke signaliserer et ønske om bedre skjerming av pasienter med store sykdomsutgifter og lave inntekter, slik Høyre gjør.

Høyre har verken i programmet eller i Stortinget foreslått økte egenandeler generelt i helsetjenesten. Svært syke mennesker betaler i dag ingen egenandeler. Hvis Høyre kommer til makten skal de heller ikke gjøre det i fremtiden.

Helsekøene må ned

En mer sosial utforming av egenandelene er ikke et virkemiddel for å redusere helsekøene.

Etter åtte år med rødgrønn regjering har helsekøene vokst til omlag 260 000 personer. Noen av disse venter på enkle inngrep, mens andre venter på behandling av kreft, rusproblemer eller pykiske lidelser og befinner seg i en livskrise.

Høyres løsninger for å redusere helsekøene er økte bevilgninger og innføring av fritt behandlingsvalg. Høyre har i sitt alternative statsbudsjett foreslått økte bevilgninger til pasientbehandling i sykehus. Det vil gjøre det mulig å behandle flere pasienter og korte ned køene. Fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter med rett til undersøkelse, utredning eller behandling fritt kan velge å motta denne på et offentlig sykehus, eller et privat sykehus som er forhåndsgodkjent. Høyre mener det er unødvendig at folk står i kø for behandling, samtidig som det er ledig kapasitet hos private

Fakta:

- Høyre ønsker å redusere helsekøene og ventetiden i helsetjenesten gjennom bruk av fritt behandlingsvalg og økte bevilgninger.

- Høyre ønsker ikke egenandeler for behandling av alvorlige sykdommer, og har heller ikke foreslått å øke nivået på egenandelene.

- Dagens egenandeler rammer folk med svak økonomi og store helseutgifter, det vil Høyre gjøre noe med.

- Regjeringen har nedsatt et prioriteringsutvalg som skal se på egenandelene, og Høyre vil avvente konklusjonene fra dette utvalg.