Regjeringspartiene var ikke villig til å komme en samlet opposisjon i møte i sentrale spørsmål som lokaliseringen av nye kampfly i nord.

Det har pågått samtaler i en god og konstruktiv tone mellom en samlet opposisjon og regjeringspartiene, men den politiske avstanden i sentrale spørsmål var for stor.

Opposisjonen fremmet sammen flere krav til regjeringspartiene, som samlet ville bidra til å øke Forsvarets operative evne, men fikk presentert et forslag med utelukkende minimale endringer av den opprinnelige proposisjonen. Regjeringspartiene var ikke villige til å diskutere nødvendige og substansielle endringer knyttet til lokaliseringen av fremskutt base for kampfly i nord eller andre viktige spørsmål.

I sitt forslag la regjeringen inn som en ufravikelig forutsetning at opposisjonen skulle akseptere Evenes som fremskutt base i nord. Dette ville blant annet avskåret en nødvendig ny helhetsvurdering av Bodø og andre relevante alternativer i nord, hvor viktige forhold fortsatt er uavklart, ikke minst i et bredere samfunnsøkonomisk perspektiv.

En av opposisjonens hovedinnvendinger mot langtidsplanen er at en rekke viktige forhold ikke er tilstrekkelig analysert og begrunnet. Regjeringens forslag imøtekom ikke dette.