Differensiert arbeidsgiveravgift

 • EU besluttet i juni 2013 noen nye unntak for regionalstøtte for energisektoren, transportsektoren, syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren, samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester.
 • De nye retningslinjene for regionalstøtte har flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen. Beslutningen ble tatt under den forrige regjeringen.
 • Det har vært og er flere uklarheter i avgrensningene til EU/ESA. Det jobbes for å begrense virkningene så mye som mulig og regjeringen jobber nå med å finne kompenserende tiltak for regioner og næringer som rammes.
 • Årsaken til at Regjeringen foreslår at 31 nye kommuner blir tatt inn i ordningen er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst.
 • Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift må revideres fordi EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden 1. juli 2014- 31.12.2020. Dette er en planlagt revisjon, som gjøres hvert syvende år.
 • Regjeringen legger opp til å presentere den nye ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Sektorunntakene ble avgjort i juni 2013 under den forrige regjeringen, mens soner og hvor mange kommuner som kan være i ordningen har vært åpent. Derfor har regjeringen jobbet for å utnytte det mulighetsrommet gjennom å sikre at alle dagens kommuner og byer beholdes, og at 31 nye kommuner kommer inn i ordningen.

Høyre-Frp-regjeringen er glad for at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift nå videreføres til 2020. Det var ikke gitt. Differensiert arbeidsgiveravgift er et av våre fremste distriktspolitiske virkemiddel og bidrar til å sikre vekst og arbeidsplasser i hele landet.

- Vi er godt fornøyd med at vi gjennom forhandlingene om nytt regelverk for regionalstøtte fikk aksept for fleksibilitet i avgrensningen av virkeområdet. Dette har gjort det mulig å foreslå en utvidelse med 31 kommuner, sier kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra departementet.

Regjeringen er uenig med EUs beslutning fra juni 2013, om at fire sektorer, deriblant energi og transport, ikke lengre vil omfattes av ordningen. Regjeringen iverksetter nå en ordning som ble bestemt av EU under den forrige regjeringen, for å unngå at hele ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift settes i spill. I tillegg ser regjeringen påkompenserendetiltak for regioner og næringer som rammes.

Med forbehold om ESAs godkjenning vil den nye ordningen omfatte alle kommunene i dagens virkeområde. Dette inkluderer hele Nord-Norge. De 31 kommunene som kommer i tillegg, er spredt på ti fylker fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder. Dagens avgiftssatser er foreslått videreført.

Alle kommuner som i dag er omfattet av ordningen, blir værende i samme sone som i dag. De nye kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, mens tre kommuner er foreslått i sone 3. Den nye ordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2014.

De nye kommunene i ordningen er:

 • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
 • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
 • Buskerud: Rollag
 • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
 • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
 • Rogaland: Sauda
 • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
 • Møre og Romsdal: Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
 • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone 3) og Meldal (sone 3)
 • Nord-Trøndelag: Inderøy