I dag har samarbeidspartiene presentere en ny reform innenfor vegsektoren: etablering av et eget utbyggingsselskap for veg. Dette vil få fart på utbyggingen av E18 gjennom Telemark.

Dette er en historisk dag, sier Høyres ordførerkandidat i Porsgrunn, Esben Storvand. Vi presenterer en reform, et helt nytt verktøy og en helt ny måte å planlegge og bygge vei på i Norge.

Den norske modellen har så langt vært at planlegging og bygging av vei har skjedd stykkevis og delt, både når det gjelder planlegging og finansiering av nye veier.
Nå tar vi et helt nytt grep, hvor vi starter med noen av hovedveiene. Blant annet denne veien vi står ved nå, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen og peker ut på E18.
Vi oppretter et selskap som får en årlig og forutsigbar finansiering, som strekker seg over mange år. Og vi gir selskapet ansvaret for å bygge ut- og holde ved like lange og sammenhengende strekninger.
Den første porteføljen som selskapet gis ansvar for å bygge ut tar utgangspunkt i prosjekter prioritert i NTP 2014-2023.
Et av forslagene til oppstartsportefølje vil blant annet omfatte vegstrekningen E18 Langangen – Grimstad i Telemark og Aust-Agder.
Samarbeidspartiene gjør dette, fordi vi er overbevist om at dette gir bedre utnyttelse av de ressursene vi bruker til veibygging. Det nye veiselskapet vil bli startet opp og organiseres som et statsaksjeselskapi 2016