INNVANDRERE OG VALG

  • Antall stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn er nesten doblet siden 2005.
  • Utgjorde ved sist stortingsvalg rundt seks prosent av alle med stemmerett.
  • Stemmeberettigede med europeisk bakgrunn utgjorde om lag en tredjedel av alle innvandrere med stemmerett.
  • To tredjedeler har sin bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika.
  • Har omkring 25 prosentpoeng lavere valgdeltakelse enn resten av befolkningen.
  • Menn er mer venstreorientert enn kvinner.
  • Kilde: Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrås valgundersøkelse «Innvandrere og stortingsvalget 2013» viser at Høyre har vokst markant de siste årene blant velgere med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Disse velgerne har tidligere i stor grad stemt på Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet.

— Der hvor venstresiden er mest opptatt av «innvandringssaker» har Høyre vært mer opptatt av å snakke om politikk som opptar folks hverdag, nemlig skole, arbeid, velferd og valgfrihet, sa Kapur i et intervju til Dagsavisen. Han mener definitivt at venstresidens integreringspolitikk har gått ut på dato.

— Flere innvandrere jeg har snakket med er for eksempel glade for at Høyre åpner for bruk av flere midlertidige ansettelser. Ikke alle er så privilegerte at de kan være med å konkurrere om høythengende faste jobber. Og for dem er det langt viktigere å få en fot inn i arbeidslivet enn å få en fast stilling, sier han.

Kapur er overbevist om at Høyres framgang er tegn på en vedvarende tendens.

— Jeg tror at denne trenden bare vil fortsette ved neste lokalvalg, sier han, og framhever at resultatene i særlig store byer har mye å si også for nasjonale valgresultater.

— I forrige lokalvalg gikk for eksempel Høyre kraftig fram i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand som er klassiske røde bydeler.

SSBs valgundersøkelser viser at innvandreres stemmemønster ofte har hengt sammen med hvilke partier som tradisjonelt er blitt ansett som «minoritetenes forsvarere» og ikke nødvendigvis hva slags holdninger partiene har. Ikke-vestlige innvandrere har «stemt til venstre, men er ikke venstreorientert», ifølge SSB, som videre hevder at partiene til høyre for sentrum har potensial for å vinne langt flere velgere fra denne gruppen.

- Allerede i august skal jeg reise ut til velgere med minoritetsbakgrunn for å høre hva de er opptatt av. Deres svar vil bli svært viktige for Høyres framtidige programarbeid, sa han.

Intervjuer Dagsavisen har gjort med de nye høyrevelgerne tyder på at Kapur har rett. John Osmollo sier til Dagsavisen at Høyres skolepolitikk stiller krav til elevene, på samme måte som resten av politikken stiller krav til folk flest. Han opplever at andre partier kan virke nedlatende, som en majoritet som snakker på vegne av en minioritet.

—Jeg tror på at Høyres skattepolitikk og velferdspolitikk sikrer dem som er villige til å jobbe de beste mulighetene, sa han til Dagsavisen.