Høyre vil advare mot Regjeringens forslag om at elever med bestemte fag- og svennebrev skal kunne søke seg inn på bestemte studier på lik linje med elever med generell studiekompetanse, uten spesiell tilrettelegging.

- Høyre er positiv til Y-veien som en vei inn til høyere utdanning, men da må elevene være kvalifisert for det. Fagarbeidere som ønsker å gå videre til høyere utdanning skal ha mulighet til å etterkvalifisere seg for det, eks. gjennom forkurs eller realkompetansevurdering. Høyre er opptatt av at norsk høyere utdanning skal holde høy kvalitet og at studentene som begynner på studier er faglig kvalifisert for det. Norge har et stort behov for flere fagarbeidere, og vi sender ut feil signal dersom vi vil sluse flest mulig inn i høyere utdanning,sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Høyre vil ta grep for å løfte yrkesfagenes status slik at flere elever velger dette som yrkesvei.

- Mer yrkesretting av fellesfagene er viktig for å gi elevene en mer variert og motiverende undervisning. Innsatsen for flere lærlingeplasser må trappes opp, blant annet med mer offensive måltall for statlige virksomheter og ved å øke tilskuddet til bedrifter som tar inn nye lærlinger. Regjeringens forslag om større fleksibilitet i fag – og timefordelingen i videregående opplæring er positivt. Dette vil gi fylkene et større handlingsrom og mulighet til å tilpasse seg lokale behov, sier Aspaker.

Høyre har lenge etterlyst at praksisbrevordningen må gjøres permanent.

- Det er bra at regjeringen nå endelig tar dette grepet.Høyre mener det er en alvorlig forsømmelse av regjeringen når meldingen ikke tar tak i den betydelige lærermangelen vi styrer mot. Høyre vil gjennomføre et lærerløft for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Vi vil gjøre lærerutdanningen til et femårig masterstudium og gi lærere rett og plikt til etter- og videreutdanning gjennom hele yrkesløpet. I tillegg mener vi alle lærere, både nyutdannede og lærere som allerede jobber i skolen, skal omfattes av de nye kompetansekravene. Regjeringen sier satsingen på etter- og videreutdanningen skal fortsette, uten å konkretisere dette, avslutter Aspaker.