Arbeidsavklaringspenger

  • Arbeidsavklaringspenger (AAP) gis personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra Nav for å komme i arbeid. Bistanden kan være arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging.
  • For å få AAP må arbeidsevnen være nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade.
  • AAP gis dem som er under aktiv behandling, under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom) eller under oppfølging fra Nav etter at behandling og tiltak er forsøkt.
  • Ordningen ble innført 1. mars 2010. Den erstattet da ordningene med rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
  • I februar i år var 61 prosent av dem som kan falle for fireårsgrensen i mars neste år, hverken i et arbeidsforhold eller på tiltak.
  • Kilde: Aftenposten

Aftenposten skriver i dag om alle dem som står i fare for å miste retten til stønad fra Nav tidlig i neste år. Da arbeidsavklaringspenger ble innført 1. mars 2010 skulle denne ordningen erstatte de gamle ordningene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uføretrygd. Over 160 000 ble konvertert fra de gamle ordningene, og målet var at alle disse innen fire år skulle avklares mot arbeid eller mot en permanent trygdeordning. Slik ble det ikke.

Per april i år var hele 68 000 av disse fortsatt på arbeidsavklaringspenger. Siden man som hovedregel kun kan motta slike penger i fire år innebærer det hele denne gruppen risikerer å miste penger til livsopphold samtidig i mars 2014.

- En stor andel av dem vil kunne stå uten rett til noe annet enn sosialhjelp, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har på sin side ikke kommet med noen særskilte tiltak for å få avklart de det gjelder så snart som mulig. Enda mer alvorlig er det at regjeringen hverken i statsbudsjettet eller i revidert budsjett har informert Stortinget om den store utfordringen man står overfor.

- At Stortinget ikke er grundigere informert i denne saken er rett og slett oppsiktsvekkende, sier Røe Isaksen.

- Skaper usikkerhet

Som Høyres leder Erna Solberg uttalte til Aftenposten skaper den uavklarte situasjonen en stor usikkerhet for alle som mottar arbeidsavklaringspenger, og at «avklaringen» vil medføre en stor jobb for Nav. Det kommer på toppen av arbeidet med den store uførereformen som skal innføres før 1. januar, og på toppen av det viktige arbeidet Nav gjør hver dag for andre grupper.

- Heller enn å arbeide for finne en helhetlig løsning for dem det gjelder har regjeringen skjøvet problemstillingen foran seg i årevis. Resultatet er at en sårbar og utsatt gruppe må leve i usikkerhet frem til man kommer frem til en løsning, sier Røe Isaksen.

- Også på dette feltet trengs det nye og bedre løsninger, ikke utsettelser og bortforklaringer, avslutter han.