Torsdag 14. juni behandlet Stortinget Forsvarets langtidsplan.

Dette er andre gang under den rødgrønne regjeringen at det ikke har vært mulig å skape et bredere forlik om forsvarspolitikken. Høyre mener at den økonomiske virkelighetsbeskrivelse regjeringen ligger til grunn ikke er riktig. Det er fortsatt er en betydelig ubalanse mellom Forsvarets pålagte oppgaver, struktur og økonomiske ressurser. Alle tilbakemeldinger fra sektoren, fra uavhengige observatører og sentrale forskningsmiljøer (FFI) tyder på dette. Høyres primære innsigelse mot inneværende langtidsplan var at de økonomiske forutsetningene ikke holdt.

- Høyre er sterkt bekymret for den økonomiske bærekraften i dagens og fremtidens norske forsvar. Dette gjelder både den løpende finansieringen og i enda større grad anskaffelsen og driften av kampfly, sier Ine Eriksen Søreide.

Høyre støtter forslaget om en hovedbase for kampfly på Ørland. Ut fra en samlet vurdering synes Ørland best egnet for å samle hoveddelen av Luftforsvarets styrkeproduksjon. Høyre vil i tillegg ha en permanent fremskutt base lenger nord. Høyre mener at en løsning for en slik fremskutt base bør finnes i Bodø. Dette vil bidra til å opprettholde et høykompetent flyfaglig miljø og synes å være beste løsning i et helhetlig perspektiv. Evenes er ikke den beste løsningen for en fremskutt base rent operativt og basen er faktisk ikke i drift for jagerflyoperasjoner i dag. Regjeringens forutsetninger for å kunne forlate Bodø kostnadsfritt eller med fortjeneste holder dessuten ikke.

- Regjeringen anklager Høyre for distriktspolitikk, og for å prioritere ”asfalt foran operativ evne”. Det er ikke riktig. Samlet vil våre forslag forbedre Forsvarets operative evne i større grad enn regjeringens, understreker Søreide.

Høyres forslag til innretning på Heimevernet vil bety massiv økning i landmilitær evne. Regjeringen vil kutte i HVs spisse ende, Innsatsstyrkene, og videreføre en for stor struktur med for lite trening.

En opprettholdelse av Mågerø sikrer nødvendig seighet og redundans for en svært viktig funksjon i et sårbart system. Det foreligger klare faglige argumenter for to CRCer.

I tillegg ønsker Høyre på sikt tre mekaniserte manøverbataljoner i Hæren.

Åforeta de riktige omstillingene, i riktig rekkefølge og tempo, og etter solide og etterprøvbare analyser, skaper forankring og forutsigbarhet i organisasjonen og reduserer kompetansetap. Høyre er villige til å fatte vanskelige beslutninger for å gjøre omstillinger i Forsvaret, det har vi bevist over lang tid, ikke minst i regjering fra 2001–2005. Men det må det være snakk om de riktige omstillingene, som gir reell og målbar operativ gevinst, eller økonomiske innsparinger. De må dessuten være bygget på solide analyser og etterprøvbare økonomiske og faglige premisser.

- Regjeringens forslag stryker på begge disse forutsetningene. Det vet også regjeringens representanter, men de velger likevel å lukke øyene, avslutter Ine Eriksen Søreide.