Statsbudsjettet for 2011 viser at regjeringen er Europas heldigste. Mens resten av Europa må gjennomføre store kutt, bidrar store olje- og skatteinntekter til at regjeringen fortsatt kan øke utgiftene på mange områder.

- Regjeringen klarer ikke å gripe muligheten det store handlingsrommet gir ved å prioritere det som kan bidra til å skape vekst og varig velferd, sier Sanner.

De senere år har det vært en dramatisk vekst i offentlige utgifter uten at resultatene står i forhold til pengebruken. Det er derfor nødvendig å åpne for nye løsninger og dermed kunne redusere byråkratiet og bedre velferdstjenestene.

- Vi har en regjering som skryter av pengebruken, samtidig som vi ser økte helsekøer, kvalitetsfall i skolen og stillstand i vei- og jernbanebyggingen.

Høyre mener det er nødvendig å styrke innsatsen på følgende områder:

  • Et større løft for etter- og videreutdanning av lærere, og økt satsing på forskning.
  • Et løft for samferdsel gjennom økte bevilgninger og bruk av moderne byggemetoder.
  • Skattelette til folk med lave og vanlige lønnsinntekter, og redusert formueskatt som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser.
  • Et kompetanseløft for de ansatte i eldreomsorgen, og økt prioritering av samhandlingstiltak i helsesektoren.

Oljepengebruk
Høyre er tilfreds med at regjeringen nærmer seg handlingsreglen. Samtidig er det avgjørende at regjeringen viser moderasjon og ansvarlighet i den økonomiske politikken, særlig av hensynet til arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. Hvert eneste år under Stoltenberg-regjeringen har Norge tapt konkurranseevne, nå er utfordringen å snu denne utviklingen.

Uakseptable skatteskjerpelser for pensjonister
Når pensjonsreformen gjennomføres fra 2011, må også skattesystemet for pensjonister endres. Det er nødvendig å senke skatten for de med lave og vanlige pensjoner slik at det blir mer lønnsomt å jobbe lenger. Samtidig skyver regjeringen en uakseptabel skatteskjerpelse over på store pensjonistgrupper.

- Høyre vil i arbeidet med pensjonistskatten vurdere en gradvis gjennomføring av reformen slik at personer som i dag er over 70 år kan beholde det gamle skattesystemet. I tillegg vil Høyre se på skattelettelser som kommer pensjonistene til gode, blant annet reduksjoner i formueskatten.