Etter valget opplever samarbeidspartiene at en lang rekke aktører foreslår gjennomgripende endringer i strukturen på samferdselsområdet.

– Det er åpenbart at behovet for endringer i sektoren har vært tilstede i mange år, og det er gledelig at det nå er flertall og politisk vilje på Stortinget som vil føre til raskere, og mer effektiv utbygging av vei og bane, sier de fire samferdselspolitiske talspersonene.

- Det er taktskifte når Stortinget nå for første gang har flertall for å bygge vei på en mer effektiv måte gjennom en helhetlig OPS-strategi. Vi tar et oppgjør med veibygging stykkevis og delt, og gjennomfører nå historiske reformer som det åpenbart har vært behov for lenge, sier Høyres Linda Hofstad Helleland.

- Etablering av et utbyggingsselskap for vei gir mer forutsigbar utbygging, og gjør det mulig å bygge mer effektivt og enda lengre strekninger på en gang. Selskapet finansieres blant annet med egenkapital, men kan også ta opp lån med statlig garanti, sier Åse Michaelsen fra Frp.

Kristelig Folkepartis samferdselspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan følger opp:

- Offentlig privat samarbeid er godt egnet også i jernbanesektoren. Problemene med vedlikehold av jernbanen som vi har slitt med i flere tiår viser at det også her er rom for å organisere seg på en smartere måte. En OPS-strategi må også ta inn over seg dette. Fra Sørlandet har vi svært gode erfaringer med at bruk av OPS sikrer raskere gjennomføring av prosjektene, dette bør også komme til nytte i andre deler av landet.

- Et jernbaneselskap som vil sikre en mer helhetlig utbygging av større prosjekter vil være avgjørende. Jernbanereformen er viktig, og for oss er økt konkurranse avgjørende for en mer effektiv måte å drifte jernbanen på. Både driften og vedlikeholdet er avgjørende for å styrke påliteligheten av hele banenettet, og er nøkkelen til å få flere til å velge jernbane som fremkomstmiddel, avslutter Abid Q. Raja fra Venstre.

Les NRK-saken her: